Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1700. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018, stran 4346.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji občinskega sveta dne 22. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2018 ter njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 v splošnem delu izkazuje:
Konto
Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
Realizacija 2018 
(v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)
4.951.807 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.678.103 
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.056.371 
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.587.880 
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
352.063 
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
111.449 
706
DRUGI DAVKI
4.978 
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
621.732 
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
544.926 
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.457 
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
8.345 
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
161 
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
64.844 
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
63.554 
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
62.940 
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
614 
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
210.150 
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
210.150 
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (787)
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
 
II.
SKUPAJ ODHODK (40+41+42+43)
5.439.971 
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.751.935 
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
265.421 
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
42.250 
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.363.347 
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.070 
409
REZERVE
40.847 
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.139.528 
410
SUBVENCIJE
19.800 
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.414.951 
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
143.355 
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
561.422 
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.400.737 
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.400.737 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
147.771 
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
66.430 
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
81.341 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–488.164 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
87 
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
87 
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
87 
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
842.776 
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
842.776 
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
700.000 
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
142.776 
5004
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
244.519 
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
244.519 
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
230.992 
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
13.527 
5504
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
110.180 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
598.257 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
488.164 
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
215.947 
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-003/2019
Šmartno pri Litiji, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko