Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1690. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator, stran 4333.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator 
1. člen 
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (Uradni list RS, št. 29/07, 59/07 in 59/17) (v nadaljevanju: OLN).
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (v nadaljevanju: SD OLN 2) je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. 26/18.
2. člen 
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta 
M 1:5000
2. Območje SD OLN 2 z obstoječim parcelnim stanjem 
M 1:1000
3. Geodetski načrt 
M 1:500
4. Ureditvena situacija
M 1:500
5. Prikaz prometne, komunalne in energetske infrastrukture 
M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
M 1:500
7. Načrt parcelacije 
M 1:500
8. Geodetsko zazidalna situacija 
M 1:500
9. Prerezi 
M 1:500
3. člen 
(1) Predmet SD OLN 2 je jugozahodni del območja poslovne cone, v lasti Trbovc d.o.o., Prvomajska ulica 20, 8290 Sevnica.
(2) Površina območja prostorske ureditve SD OLN 2 znaša 3.962,00 m².
(3) SD OLN 2 se nanaša na zemljišče s parc. št. 296/113, k.o. 1381 Boštanj.
(4) Izven območja SD OLN 2 se izvede priključek na NN električno omrežje in cestno omrežje.
4. člen 
V 8. členu odloka se številka »16« spremeni v številko »15«.
5. člen 
V 9. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Določila, ki so navedena v 9. členu OLN ne veljajo za območje SD OLN 2.
(7) Pri gradnji vseh vrst objektov na območju SD OLN 2 nad in pod terenom, mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od meje sosednjih zemljišč – gradbenih parcel oddaljen najmanj 2,00 m.
(8) Manjši odmiki na območju SD OLN 2 so dovoljeni ob pridobitvi soglasja lastnika sosednje gradbene parcele.«.
6. člen 
16. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Poslovni objekt je po SKD dejavnosti namenjen: G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil; H Promet in skladiščenje; I Gostinstvo; J Informacijske in komunikacijske dejavnosti; K Finančne in zavarovalniške dejavnosti; L Poslovanje z nepremičninami; M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; N Druge raznovrstne.
(2) Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje poslovne stavbe:
– lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance v vseh smereh s tem, da se mora upoštevati 5,00 m varnostni pas plinovoda in predpisani odmik od gradbenih parcel;
– tlorisni gabarit: po geodetski zazidalni situaciji oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnološkem načrtu, pri čemer se upošteva faktor zazidanosti, ki znaša 0,7, objekti se lahko gradijo fazno;
– vertikalni gabarit: objekt bo etažnosti do P+N, max. višina osnovnega in sekundarnega kubusa do 8,00 m, nad koto ± 0,00 m, ki je kota etaže na stiku z zemljiščem; višina etaž mora biti prilagojena tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri objektu ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž; višina sekundarnega kubusa ne sme presegati višino osnovnega kubusa; dovoljene so tolerance kote etaže na stiku z zemljiščem ± 50 cm, ki so prikazane v grafični prilogi, s tem da se kote zunanjih manipulativnih površin prilagajajo cestnemu priključku in vzdolžnem naklonu, ki znaša max. 4 %;
– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne konstrukcije;
– streha: ravna ali z naklonom do 6°, skrita za fasadnim zidcem; v strehi je dovoljeno vgrajevati svetlobnike, na njo pa postaviti nižje inštalacijske elemente, ki ne presegajo višine fasadnega zidca;
– kritina: PVC membranske kritine in pločevina;
– fasada: odvisna od konstrukcije objekta, zato so dovoljene različne fasadne obloge v kombinaciji s kompozicijsko skladno razporeditvijo fasadnih odprtin in kvalitetno oblikovanimi arhitekturnimi detajli; fasadne površine (obloge) se lahko kombinirajo v največ dveh barvah, pri čemer morajo biti usklajene; osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja;
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane;
– zunanja ureditev gradbene parcele: manipulativne površine in parkirišča so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovane ali asfaltirane, preostali del gradbene parcele pa se hortikulturno uredi; višinska razlika se premošča z brežino ali s podpornim zidom višine do 1,00 m;
– faznost gradnje objekta: objekt se lahko gradi fazno, s tem, da je ena faza konstrukcijska in funkcionalno zaključena celota.
(3) Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje nadstrešnice in pomožnih objektov po uredbi:
– lega objekta: v sklopu gradbene parcele ob upoštevanju cone preglednosti in predpisanega odmika od sosednjih gradbenih parcel;
– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne oblike v razmerju stranic 1:1,2 do 1:2;
– vertikalni gabarit: višina nadstrešnice ne sme presegati višino glavne stavbe; vertikalni gabarit pomožnih objektov po uredbi izvesti skladno z uredbo;
– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne konstrukcije;
– streha nadstrešnice ter pomožnih objektov po uredbi: ravna ali enokapna naklona do 6º;
– kritina: PVC membranske kritine in pločevina.«.
7. člen 
V 21. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»Postavitev objektov naštetih v 18. členu tega odloka je možna v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov.«.
8. člen 
V 28. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Predvidena rekonstrukcija obstoječega skupinskega cestnega priključka z obstoječe javne poti JP 872152 Dolenji Boštanj–poslovna cona (2). Tehnični elementi cestnega priključka na javno pot morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi normativi z upoštevanjem merodajnega vozila.
(3) Za dostop do načrtovanega objekta se izvede novi priključek z dovoza, ki je predviden po veljavnem OLN in je namenjen za dostop do obravnavane in sosednje gradbene parcele.«.
9. člen 
V 35. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Po obravnavani gradbeni parceli poteka prenosni plinovod R42, MRP Sevnica–MRP Radeče (premer 150, tlak 50 bar), ki je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., Ljubljana, kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Predvideni poslovni objekt bo lociran v varovalnem pasu plinovoda, zunanja ureditev pa tangira plinovodno omrežje. Najbolj izpostavljeni del objekta bo od prenosnega plinovoda oddaljen 7,00 m. Na delu manipulativnih in parkirnih površin je potrebna dodatna zaščita po pogojih upravljavca.
(4) Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je potrebno skladno z Zakonom o urejanju prostora upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2 x 65 m) oziroma varnostnem pasu in skladno z Gradbenim zakonom pridobiti mnenje oziroma pogoje in mnenje k DGD dokumentaciji operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o..
(5) Za prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon in Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina. Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda s tlakom nad 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov.«.
10. člen 
V 39. členu se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V primeru eventualnega požara je vir gašenja zgrajeno hidrantno omrežje.
(4) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:
– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila in
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«.
11. člen 
Spremeni se 39.a člen, tako da se glasi:
»(1) Območje SD OLN 2 ni v erozijskem območju.
(2) Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice, se v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi način gradnje.
(3) Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov, se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja urejanja.
(4) Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.
(5) V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
(6) Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. stopnji evropske makroseizmične lestvice potresne intenzitete s pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v skladu za Eurocodom 8.«.
12. člen 
SD OLN 2 je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
13. člen 
Nadzor nad izvajanjem SD OLN 2 izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0016/2018
Sevnica, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk