Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1689. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7), stran 4330.

  
Na podlagi 110. v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/07) je župan Občine Rogaška Slatina sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) (v nadaljevanju SD OPPN).
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in ostali relevantni predpisi.
(3) Pobudnik, naročnik in pripravljavec SD OPPN je Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. Izdelovalec OPPN je družba URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska c. 3, 2000 Maribor.
2. člen 
(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Predvidena je gradnja kompleksa z veliko prireditveno dvorano, hotelom in apartmaji, akademijo in nakupovalnim centrom zahodno od uvoza na območje in razglednim stolpom vzhodno od uvoza. Ureditev parkirišč za avtobuse in okoli 50 parkirišč za osebna vozila je predvideno na terenu, ostala potrebna parkirna mesta so predvidena v kletnih etažah.
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 94/13).
Spremembe in dopolnitve veljavnega OPPN so potrebne zaradi drugačne zasnove pozidave in izkoriščenosti zemljišča. Namembnost območja ostaja enaka – gradnja objektov za potrebe turistične ponudbe zdravilišča. Dostop-dovoz do območja se ne spreminja.
V skladu z Uredbo o prostorskem redu Republike Slovenije, 91. člen (stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo), šesti in osmi odstavek; je večja izkoriščenost zemljišč za gradnjo utemeljena, saj gre, v skladu z Uredbo, za degradirana urbana območja, katerih obstoječa izkoriščenost zemljišč za gradnjo je nizka, so pa predvidena za celovito sanacijo z gradnjo novih objektov; vrednosti se izjemoma lahko prekoračijo, če pomenijo večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah.
(2) S SD OPPN se podrobneje določi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, parcelacija zemljišč, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina, zahodno od obstoječega območja zdravilišča, od katerega ga ločuje cesta RIII-685/7495 Tekačevo–Rogaška Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno–Stranje–Rogatec d.m.. Območje obsega parcele številka: 793/1, 791/1, 793/4, 791/2, 790/3, 793/3, 793/2, 793/5, 786/4, 786/5, 787/4, 784, 786/3, 787/3, 787/2, 788, 789, 782, 783, 790/1, vse k.o. Rogaška Slatina. Velikost zemljišča je približno 30 454 m². Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave SD OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
(2) Predmet priprave SD OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo objektov, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V SD OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora.
(3) V SD OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave SD OPPN. V sklopu izdelave, se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne potrebne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo SD OPPN) 
(1) Pri pripravi se upošteva postopek, določen z ZUreP-2; v primeru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega področja ustrezno vključijo v faze izdelave SD OPPN in izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Za izvedbo posameznih aktivnosti so predvideni naslednji roki oziroma trajanje:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
priprava sklepa o pripravi SD OPPN in objava v uradnem glasilu
občinska uprava, župan
maj 2019
objava sklepa in izhodišč za pripravo SD OPPN v PIS in poziv pristojnim NUP za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
občinska uprava, izdelovalec SD OPPN, MOP, NUP
zakonski rok za smernice in mnenja je 30 dni po objavi gradiv
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
MOP
zakonski rok je 21 dni od prejema mnenj NUP
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila – dalje OP) in osnutka SD OPPN
izdelovalec SD OPPN
30 dni od prejema smernic
objava osnutka SD OPPN in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje in mnenje o ustreznosti OP
občinska uprava, MOP, NUP
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv
pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP)
MOP
zakonski rok je 30 dni od prejema mnenj državnih NUP
dopolnitev osnutka SD OPPN ter OP (če se izdela)
izdelovalec SD OPPN in OP
15 dni po prejemu in analizi mnenj
objava dopolnjenega osnutka SD OPPN v PIS in javna razgrnitev
občinska uprava, MOP
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne razprave in uskladitev z investitorjem priprave SD OPPN
izdelovalec SD OPPN, občinska uprava
10 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
sprejem stališč do pripomb po uskladitvi stališč z naročnikom in načrtovalcem in objava, objava stališč v PIS
občinska uprava, župan, MOP
izdelava predloga SD OPPN
izdelovalec SD OPPN
15 dni po sprejemu stališč do pripomb
objava predloga SD OPPN v PIS in pridobitev mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov SD OPPN na okolje če se izvaja CPVO
občinska uprava
zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva
uskladitev in izdelava usklajenega predloga SD OPPN
izdelovalec SD OPPN
7 dni po pridobitvi mnenj
obravnava in sprejem SD OPPN na občinskem svetu
občinska uprava, občinski svet
redna seja občinskega sveta
objava SD OPPN v uradnem glasilu
občinska uprava
naslednja številka uradnega glasila
izdelava končnih elaboratov
izdelovalec SD OPPN
10 dni po objavi v uradnem glasilu občine
objava v PIS
občinska uprava, MOP
(2) Zaradi zahtev in pogojev v postopku se lahko okvirni terminski plan spreminja. Roki faz, ki niso v pristojnosti pripravljavca, so odvisni od pogodbenega razmerja med investitorjem priprave SD OPPN in izdelovalci strokovnih podlag in SD OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo in se usklajujejo v postopku priprave SD OPPN glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana
4. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
5. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
8. Zavod za gozdove RS, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje
9. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
10. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
11. Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
12. Telemach mobil, širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
14. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni SD OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih vključi v postopek.
(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa ta zakon, ne dajo, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Zaradi velikosti območja in opredeljene podrobnejše namenske rabe je v postopku predvideno samo z zakonom predpisano sodelovanje javnosti z javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka SD OPPN in okoljskega poročila, če bo le-to izdelano in obveščanje o postopku priprave SD OPPN na spletnih straneh občine.
8. člen 
(obveznosti investitorja in izdelovalca SD OPPN ter drugih udeležencev) 
(1) Vse obveznosti financiranja v zvezi z izdelavo SD OPPN in izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno morebiti potrebnega okoljskega poročila in dodatno potrebnih strokovnih rešitev, če se zanje izkaže potreba v postopku izdelave SD OPPN nosi investitor.
(2) Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim izdelovalcem SD OPPN zagotoviti, da bo le-ta izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izdelovalec SD OPPN zagotovi ustrezna gradiva oziroma obliko gradiv za posamezne faze izdelave in sprejema SD OPPN in objavo v prostorsko informacijskem sistemu, v ustrezni analogni in digitalni obliki. Za obravnavo na občinskem svetu ter za javno razgrnitev in javno obravnavo je potrebno oddati gradivo v po dveh analognih in enem digitalnem izvodu ter pet izvodov povzetka gradiva. Končni elaborat mora biti oddan v petih izvodih v analogni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki, ki je predpisana za objavo v prostorsko informacijskem sistemu. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
(4) Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sejah komisije za okolje in prostor ter na sejah občinskega sveta – kot poročevalca.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Občina sklep skupaj z izhodišči za pripravo SD OPPN javno objavi na spletnih straneh Občine Rogaška Slatina.
Št. 350-0001/2019
Rogaška Slatina, dne 27. maja 2019
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti