Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1688. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina, stran 4330.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 10. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 6. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina 
1. člen 
S tem Pravilnikom se spreminja Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07, 99/07 in 53/08).
2. člen 
V 3. členu se črta drugi odstavek.
3. člen 
Dosedanji 5. člen se v celoti nadomesti s sledečim besedilom:
»Podžupan se uvrsti v 38. plačilni razred. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2019-1
Rogaška Slatina, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič