Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1687. Odlok o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, stran 4328.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/018 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. maja 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje pomoči občanom (v nadaljevanju: sofinanciranje) pri opremljanju stanovanjskih objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami z zmogljivostjo do 50 PE (v nadaljevanju: opremljanje objektov z MKČN).
(2) Namen sofinanciranja je občanom pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.
II. UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI 
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do sofinanciranja po tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica, ki imajo lastninsko ali stavbno pravico na enostanovanjskih ali na oziroma v večstanovanjskih objektih, ki so jih opremili z MKČN. Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.
(2) V primeru solastnine ali opremljanja več enostanovanjskih objektov ali enega ali več večstanovanjskih objektov s skupno MKČN, so upravičenci vsi lastniki, solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na objektu. V tem odstavku navedene osebe medsebojna razmerja uredijo s pogodbo, v kateri določijo najmanj vlagatelja vloge in enega ali več pooblaščencev za sprejem sredstev ter način razdelitve med upravičence. Pogodba, podpisana s strani vseh, vključno s pooblaščenci za sprejem, je priloga vloge.
(3) Sofinancira se opremljanje objektov z MKČN na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.
(4) Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN sofinancira tudi na območjih, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kot tudi, če je vgradnja MKČN pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. O dejstvih iz tega odstavka izda potrdilo izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). Potrdilo je priloga vloge.
(5) Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN sofinancira tudi na območjih, kjer se načrtuje izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, vendar izgradnja ni predvidena v obdobju veljavnega Načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica.
3. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov, oziroma največ 1.500 EUR za enostanovanjski objekt. Na vodovarstvenih območjih znaša višina sofinanciranja 60 % upravičenih stroškov, oziroma največ 1.700 EUR za enostanovanjski objekt.
(2) V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena (skupna MKČN) znaša višina sofinanciranja do 60 % upravičenih stroškov, oziroma največ 3.000 EUR in je odvisna od števila objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN, na način, da se višji % oziroma znesek, določi za večje število priključenih objektov oziroma stanovanj. Lestvico višine sofinanciranja se določi v javnem pozivu.
4. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa, montaže in zagona MKČN. DDV je upravičen strošek.
(2) Stroški vgradnje (gradbenih del) in prevozni stroški, stroški zavarovanj ipd. niso upravičen strošek.
(3) Upravičeni stroški so izključno stroški, ki jih bo upravičenec dokazal s potrdilom o plačanih računih registriranih prodajalcev MKČN.
5. člen 
(pogoji in omejitve) 
(1) MKČN mora biti v času vložitve prijave na javni poziv vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
(2) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni poziv prijavitelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, pravilno obratuje in je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
6. člen 
(splošno) 
(1) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi mestni svet z odlokom o proračunu. Na tej podlagi se objavi javni poziv, ki lahko podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem odloku, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
(3) Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev. O porabi sredstev in zaprtju javnega poziva se objavi obvestilo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
7. člen 
(javni poziv, razpisna dokumentacija) 
(1) Javni poziv se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnem pozivu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo poziva,
3. predmet javnega poziva,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na javnem pozivu in zahtevane priloge,
5. opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga popolna,
6. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
7. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
8. rok in naslov za vložitev vlog,
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da vlagatelj izdela popolno vlogo, ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navedba predmeta javnega poziva,
– obrazec vloge,
– vzorec pogodbe,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni poziv.
8. člen 
(vloga) 
(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem pozivu. Vlogo je mogoče vložiti najkasneje do poteka šestih mesecev od datuma izdaje potrdila iz 5. člena. Po preteku tega roka za sofinanciranje ni več mogoče zaprositi.
(2) Vloga je popolna, če vsebuje vse pravilno izpolnjene obrazce in zahtevane priloge, ki jih določata javni poziv in razpisna dokumentacija.
9. člen 
(pristojni organ) 
Postopek javnega poziva vodi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega poziva, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega poziva in razpisne dokumentacije;
– zagotovi objavo javnega poziva in razpisne dokumentacije;
– odpira in pregleda prejete vloge;
– ugotavlja popolnost vlog;
– zahteva dopolnitev nepopolnih vlog;
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev;
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec;
– izdaja ustrezne upravne akte;
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
10. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Po prejemu vloge pristojni organ preveri njeno popolnost in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.
(2) Vlagatelja, katerega vloga ni popolna, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva prejema pisno pozove (osebna vročitev), naj jo dopolni. V pozivu mu določi rok za dopolnitev. Če je vlagatelj v danem roku ne dopolni, pristojni organ vlogo s sklepom zavrže. Zoper sklep je dovoljena pritožba.
(3) Nepopolnih vlog, iz katerih je nedvoumno razvidno, da ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se ne dopolnjuje, pač pa se zahtevek z odločbo zavrne.
(4) O pravici do sofinanciranja se odloča po vrstnem redu prejetih popolnih vlog. Za vlogo, ki je bila ob vložitvi nepopolna, se šteje kot datum prejema dan, ko je pristojni organ prejel vse zahtevane dopolnitve.
(5) Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbo o dodelitvi sredstev. Izrek odločbe mora vsebovati tudi obveznost iz prvega odstavka 11. člena. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z javnim pozivom po pravilih splošnega upravnega postopka.
(6) Zoper odločbo iz tega člena je možna pritožba na župana.
11. člen 
(pogodba) 
(1) V roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dolžan vrniti Mestni občini Nova Gorica podpisano pogodbo o sofinanciranju. Če tega ne stori, mu pravica do sofinanciranja ugasne.
(2) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank,
– namen dodelitve sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki ga določajo predpisi,
– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristojnemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev,
– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(3) V primeru iz osme alineje prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen, če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
12. člen 
(nakazilo odobrenih sredstev) 
Sredstva se upravičencu nakažejo po podpisu pogodbe o sofinanciranju, in sicer v roku iz pogodbe, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
13. člen 
(vračilo prejetih sredstev) 
Če je prejemnik sredstev ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na dodelitev pravice do sofinanciranja, ali če pred potekom 5 let od prejema sredstev opusti delovanje oziroma zaradi nevzdrževanja povzroči nepravilno delovanje MKČN, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila do dneva vračila.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen
(prehodna in končna določba) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/17).
Št. 007-1/2019-4
Nova Gorica, dne 23. maja 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič