Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1684. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, stran 4326.

  
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-l, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 22. maja 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah 
1. člen 
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
– prvo starostno obdobje509,67 EUR,
– drugo starostno obdobje
(homogeni in heterogeni oddelki) 361,88 EUR,
– kombinirani oddelek in oddelek 3–4 leta 414,33 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, in sicer v višini 1,90 EUR dnevno. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije Občina Medvode.
2. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Medvode po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da v svojem plačilnem razredu plačajo:
– v programu prvega starostnega obdobja za 6 % nižjo ceno programa,
– v programu drugega starostnega obdobja (homogeni in heterogeni oddelek) za 4 % nižjo ceno programa,
– v kombiniranem oddelku in oddelku 3–4 leta za 5 % nižjo ceno programa.
Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.
3. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka, vendar najdlje za čas enega meseca in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca. V tem času starši plačajo rezervacijo v višini 40 % zneska, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo o višini plačila staršev.
4. člen 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen 
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Občine Medvode, v obdobju od 1. 6. do 30. 9. pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, vendar največ za en mesec.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
6. člen 
Občina Medvode bo za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi uveljavljanja rezervacij po tem sklepu.
7. člen 
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem centru za socialno delo.
V izjemnih primerih (vpisi med mesecem), ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši oddali vlogo na pristojnem centru za socialno delo najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila vrtca v višini, ki je določena z odločbo, z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
8. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list RS, št. 17/18).
9. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2019 dalje.
Št. 602-0005/2019-2
Medvode, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole