Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1682. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019, stran 4325.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 22. maja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se peti odstavek 18. člena spremeni in dopolni, tako da se glasi:
»Družbe, ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 6.001.920 EUR, in sicer:
1) LPP d.o.o.:
– do 230.400 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo do 7 let, za financiranje nakupa avtobusov, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
– do 249.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
– do 38.400 EUR za kratkoročno zadolžitev pri matični družbi za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
2) ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 4.139.520 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo do 15 let, za financiranje izgradnje PPE-TOL, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
– do 768.000 EUR za kratkoročno zadolžitev (revolving kredit) pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
3) SNAGA d.o.o. do 192.000 EUR za kratkoročno zadolžitev (revolving kredit) pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
4) VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.:
– do 192.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo do 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
– do 192.000 EUR za kratkoročno zadolžitev (revolving kredit) pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2019.
Št. 410-20/2019-3
Medvode, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole