Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1681. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode, stran 4324.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 22. maja 2019 sprejel
O D L O K 
o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se opredeljuje način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v občini.
(2) S tem odlokom se določa ureditev, vzdrževanje in upravljanje javne tržnice v Občini Medvode (v nadaljevanju: tržnica).
2. člen 
Upravljavec tržnice je Režijski obrat Občine Medvode (v nadaljevanju: upravljavec).
3. člen 
(1) Pogoje trgovanja na tržnici, obratovalni čas tržnice, tržne površine in prodajna mesta, prodajo blaga, skladiščenje blaga, pristojbine, naloge upravljalca tržnice, nadzor nad prodajo in način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici v Medvodah določi upravljavec s Tržnim redom javne tržnice v Občini Medvode in cenikom storitev.
(2) Tržni red javne tržnice v Občini Medvode in cenik storitev, na predlog upravljavca sprejme župan.
II. LOKACIJA TRŽNICE 
4. člen
(1) Tržnica leži v ožjem središču Medvod, med Cesto komandanta Staneta in Medvoško cesto. Tržnica se lahko ob posebnih priložnostih uredi tudi na večnamenski ploščadi, ki je zgrajena poleg tržnice.
(2) Razpored tržnih mest, dovoz blaga na tržnico, parkirni režim ob tržnici in upravljanje lokala določi upravljavec tržnice v tržnem redu.
III. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV TER NJIHOVI UPORABNIKI 
5. člen 
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
(2) Stalna prodajna mesta so:
– neprenosne stojnice,
– zaprte stojnice,
– vozila s prodajnimi vitrinami.
(3) Občasna prodajna mesta so:
– odprte sestavljive stojnice,
– pokrite sestavljive stojnice in nadstreški,
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike ipd.).
6. člen 
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj štiri mesece. Drugi prodajalci so občasni prodajalci.
(2) Prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov, in sicer stalnim prodajalcem s pisno pogodbo, občasnim prodajalcem dnevno pa z ustnim dogovorom, za katerega se šteje, da je sklenjen, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o plačilu pristojbine.
(3) Prodajalec se s sklenitvijo ustnega dogovora zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.
IV. NALOGE UPRAVLJAVCA JAVNE TRŽNICE 
7. člen
Upravljavec:
– skrbi, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi;
– organizirano vodi poslovanje na tržnici ter razporeja in oddaja v najem prodajna mesta;
– skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov;
– pripravlja ustrezne pogodbe s prodajalci na tržnici;
– pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za izdajo soglasja za trgovanje na tržnici, izda soglasje in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
– skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme;
– upravlja z lokalom;
– upravlja z objekti in napravami za izvajanje gospodarske javne službe.
V. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
8. člen
(1) Upravljavec mora skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče na prodajnih in manipulativnih površinah tržnice, kar zajema čiščenje prodajne površine in opreme, praznjenje posod za odpadke in skrb za njihov reden odvoz, v poletnem času za izpiranje tržnice z vodo, po potrebi pa tudi za razkuževanje.
(2) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih in sproti odnašati v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. V primeru, da prodajalci tega ne bodo izvajali, je upravljavec dolžan navedeno izvesti na njihove stroške.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
9. člen
Uporabniki javne tržnice so vsi, ki na javni tržnici prodajajo (prodajalci) in kupujejo (kupci).
10. člen 
(1) Na javni tržnici je možna prodaja izključno na podlagi pogodbe in ustnega dogovora med prodajalcem in upravljavcem.
(2) Na javni tržnici je prepovedano:
– izvajati prodajo brez pogodbe ali potrdila o plačilu pristojbine,
– onesnaževati in poškodovati tržno opremo, ki je v lasti upravljavca tržnice,
– odlagati ali odmetavati vse vrste odpadkov, razen v posode za odpadke,
– prodajati izdelke, katerih prodaja ni dovoljena,
– samovoljno zasedati in širiti prodajni prostor,
– zlivati tekočine po tleh,
– voziti se s kolesom, motorjem ali drugim vozilom,
– parkirati vozila, razen kadar je to dovoljeno z drugim predpisom Občine Medvode.
VII. VIRI FINANCIRANJA 
11. člen 
Za uporabo tržnih površin (prodajna mesta in manipulativne površine) in udeležbo pri morebitnih ostalih nastalih stroških (strošek porabljene električne energije za vozila s prodajnimi hladilnimi vitrinami in zaprtih stojnicah) zaračunava upravljavec uporabnikom pristojbino po ceniku storitev tržnice.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEJAVNOSTI 
12. člen 
Za nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga na tržnici so pristojne inšpekcijske službe, organi za notranje zadeve, prekrškovni in inšpekcijski organ Občine Medvode ter zaposleni v občinski upravi.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
13. člen 
Uresničevanje tega odloka nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe ter prekrškovni in inšpekcijski organ Občine Medvode.
14. člen 
(1) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje posameznika, ki krši določila 10. člena tega odloka.
(2) Z globo 1000 EUR se za prekršek kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila 10. člena tega odloka.
(3) Z globo 2000 EUR se za prekršek kaznuje pravno osebo, ki krši določila 10. člena tega odloka.
(4) Če se pravna oseba, ki krši določila 10. člena tega odloka, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek kaznuje z globo 5000 EUR.
(5) Globe, plačane za prekrške, so prihodek samoupravne lokalne skupnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/16).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o tržnem redu (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/16).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-2/2019-2
Medvode, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole