Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1680. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2018, stran 4323.

  
Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 113. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 22. maja 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2018 je realiziran v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.924.512
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.423.949
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
500.563
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.532.594
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
597.020
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.436.137
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
935.574
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+X.-IX.)
–500.563
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2018.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 4.839.966 EUR se razporeja s proračunom za leto 2019.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-158/2018-10
Medvode, dne 22. maja 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost