Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1679. Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo, stran 4323.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 8. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Logatec na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja, po projektni dokumentaciji št. GL-5-18, ki jo je izdelalo podjetje AquaData, Niko Antončič s.p., Tovarniška 16, 1370 Logatec, na nepremičninah:
– na delu zemljišča parc. št. 1318/3 v izmeri 612 m2,
– na delu zemljišča parc. št. 1318/4 v izmeri 412 m2,
– na delu zemljišča parc. št. 1318/5 v izmeri 341 m2,
vse k.o. 2016 – Blekova vas, v javno korist in je v javnem interesu.
2. člen 
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Berta Menarda, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.
3. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve služnostne pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega omrežja bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-12/2019
Logatec, dne 16. aprila 2019
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard