Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1678. Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo, stran 4322.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 8. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Logatec na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je predvidena gradnja ceste v IOC Logatec skladno s projektno dokumentacijo za gradnjo javne gospodarske infrastrukture v IOC 3 Logatec – 2 etapa, št. 144/2012 marec 2018, ki jo je izdelalo podjetje Primol d.o.o., Grčarevec 5d, 1370 Logatec, na delu zemljišča parc. št. 430 k.o. 2017 – Dol. Logatec, v javno korist in je v javnem interesu.
2. člen 
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Berta Menarda, da pri pristojni upravni enoti v skladu z 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev in razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo na nepremičnini parc. št. 430 k.o. 2017 – Dol. Logatec.
3. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne in služnostne pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega omrežja bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-82/2018
Logatec, dne 16. aprila 2019
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard