Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1676. Sklep o lokacijski preveritvi za dela enot urejanja prostora SL-198 in SL-203, stran 4322.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 20. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za dela enot urejanja prostora SL-198 in SL-203 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1725 Ajdovščina: 3186, 3187, 3188, 3189 in 3191, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SL-198 z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) in v delu EUP SL-203 z namensko rabo POd (druge prometne površine). Za območji EUP SL-198 in EUP SL-203 je treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt 95: JUŽNI TRG (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Prilogi 2 OPN MOL ID – Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN za EUP SL-198, ki v urbanističnih pogojih določa posege, ki so, poleg posegov iz 95. člena odloka OPN MOL ID, dopustni do uveljavitve OPPN, in sicer tako, da se, poleg že navedenih posegov, dopusti tudi:
– dozidava objekta Kazina (Kongresni trg 1) na zemljišču, ki obsega dela parcel 3186 in 3187 v katastrski občini 1725 Ajdovščina.
3. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega v Prilogi 2 OPN MOL ID – Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN za EUP SL-203, ki v urbanističnih pogojih določa posege, ki so, poleg posegov iz 95. člena odloka OPN MOL ID, dopustni do uveljavitve OPPN, in sicer tako, da se, poleg že navedenih posegov, dopusti tudi:
– dozidava objekta Kazina (Kongresni trg 1) na zemljišču, ki obsega dele parcel 3188, 3189 in 3191 v katastrski občini 1725 Ajdovščina, pod terenom, v širini do 3,5 m: pokritega zunanjega evakuacijskega požarnega hodnika in stopnic z izhodom na teren. Površina nad hodnikom in stopnicami (npr. rešetka ipd.) mora biti v ravnini tlakovane površine spomenika in mora biti pohodna. Ureditev javnega prehoda proti Knafljevem prehodu ne sme biti ovirana.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1143
Št. 35040-9/2018-39
Ljubljana, dne 20. maja 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost