Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1675. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1, stran 4321.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji 20. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na stavbo št. 568, ki leži na parceli št. 3227, katastrska občina 1725 Ajdovščina, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SL-236 z namensko rabo CDk (Območja centralnih dejavnosti za kulturo).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za obstoječo stavbo št. 568, ki leži na parceli št. 3227, katastrska občina 1725 Ajdovščina, in z njo povezano gradnjo ter prizidavo obstoječe stavbe dopusti individualno odstopanje od naslednjih prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPN MOL ID za del EUP SL-236, in sicer:
– dopusti se individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja glede dopustnih in pogojno dopustnih objektov in dejavnosti na območju namenske rabe za CDk – Območja centralnih dejavnosti za kulturo, ki so določeni v 12. točki Preglednice 4 iz drugega odstavka 11. člena OPN MOL ID, in sicer tako, da so poleg objektov in dejavnosti 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo in 12620 Muzeji in knjižnice dopustni tudi 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
– dopusti se individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega v dvanajstem odstavku 13. člena OPN MOL ID, tako da je na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo v EUP, poleg rekonstrukcije in izrabe izkoriščenega podstrešja (Po) ter vzdrževanja in odstranitve objektov dopustna tudi prizidava objekta.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1138
Št. 35040-3/2018-81
Ljubljana, dne 20. maja 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost