Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, stran 4321.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in četrte alineje 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji 20. maja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07, 57/08, 53/09, 89/09, 89/11, 10/13, 21/14, 24/15, 84/15 in 70/18) se prvi in drugi odstavek 26.a člena spremenita tako, da se glasita:
»Služba za notranjo revizijo se lahko organizira kot skupna notranja revizijska služba za MOL, četrtne skupnosti MOL in posredne proračunske uporabnike, katerih ustanoviteljica je MOL, na podlagi dogovora med MOL in posamično četrtno skupnostjo oziroma med MOL in posameznim posrednim proračunskim uporabnikom. Sestavni del dogovora je pravilnik, ki ureja dejavnost notranjega revidiranja v MOL in ga sprejme župan.
Služba za notranjo revizijo, ki je organizirana kot skupna notranja revizijska služba, vsem podpisnikom dogovora iz prejšnjega odstavka zagotavlja izvajanje storitev v skladu z zakonskimi in strokovnimi podlagami državnega notranjega revidiranja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Župan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upraviMestne občine Ljubljanas tem odlokom v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-60/2007-44
Ljubljana, dne 20. maja 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković