Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1667. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019, stran 4316.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. seji dne 29. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS, št. 86/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.269.264
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.317.528
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.536.778
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.515.408
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.741.560
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.279.810
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.780.750
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.074.750
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
115.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
569.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
270.800
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
170.800
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
100.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.680.936
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.680.936
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.905.290
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.473.637
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
437.013
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.750
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.737.321
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
231.554
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.704.278
410
SUBVENCIJE
155.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.403.227
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
546.687
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.599.364
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.066.494
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.066.494
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
660.880
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
401.200
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
259.680
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.636.026
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.636.026
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.636.026
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.636.026
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.
2. člen 
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 161.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 50.000,00 € v posameznem primeru župan. O uporabi sredstev s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2018-9
Kranjska Gora, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat