Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1658. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica, stran 4311.

  
Na podlagi 123. člena in v povezavi s 119. in 110. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica (Uradni list RS, št. 78/08), v nadaljnjem besedilu OPPN.
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Območje OPPN leži na jugovzhodnem delu naselja Gabrje, meji na obstoječe stanovanjske objekte naselja Gabrje. Območje se na zahodni strani prometno navezuje na javno cesto JP 567231 – Cesta v Gabrje.
Območje obravnave je del enote urejanja prostora GA-08, za katero trenutno velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica (Uradni list RS, št. 78/08) in Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica (Uradni list RS, št. 78/08).
V območju OPPN je predvidena gradnja stanovanjskih objektov, prometne in komunalne infrastrukture. Predmet sprememb določil OPPN je, da se v morfološki enot ME1 dovoli gradnja štirih prostostoječih stanovanjskih hiš ali štirih dvojčkov. Sedanja določila odloka v isti morfološki enoti določajo gradnjo enega stanovanjskega dvojčka in dveh stanovanjskih trojčkov s skupno podzemno parkirno etažo.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 760/18 in 760/22, obe v katastrski občini (1982) Šujica.
Površina območja meri cca 2.700 m2.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
7. Občina Dobrova - Polhov Gradec – ceste;
8. Občina Dobrova - Polhov Gradec – režijski obrat;
9. KS Dobrova;
10. Javna razsvetljava d.d.;
11. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
16. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
17. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
18. Telemach d.o.o..
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Rešitev, ki bo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN, je pridobljena s pripravo rešitve, ki jo je izdelalo podjetje LUZ d.d..
V postopku sprememb in dopolnitev OPPN se lahko izdelajo dodatne strokovne podlage, če bodo tako zahtevali nosilci urejanja prostora v svojih smernicah oziroma mnenjih.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in dodatnih strokovnih podlag financira investitor oziroma pobudnik. Dodatne obveznosti investitorja oziroma pobudnika se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Dobrova - Polhov Gradec in investitorjem oziroma pobudnikom.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 3505-0001/2019-2
Dobrova, dne 20. maja 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar