Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj, stran 4310.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15), se tretji in četrti odstavek 10. člena spremenita tako, da se na novo glasita:
»(3) Komisija na podlagi pravilnika in javnega razpisa obravnava pravočasno prispele popolne vloge in pripravi predlog o dodelitvi sredstev, na podlagi katerega občinska uprava s sklepom odloči o dodelitvi sredstev.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.«
2. člen 
Briše se četrti odstavek 25. člena.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Črnomelj, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost