Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj, stran 4310.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 13. in 19. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. seji dne 29. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/14), se prva točka prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se na novo glasi:
»1. Velike panoje (jumbo panoje) velikosti od 6 m2 do 12 m2
2. člen 
V drugem odstavku 17. člena se v točki a) spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»če gre za stavbna zemljišča, razen za območja zelenih površin;«
3. člen 
V prvem odstavku 19. člena se drugi stavek črta in nadomesti z »Dovoljenja in soglasja izdajata Direkcija RS za ceste za postavitev ob državnih cestah in občinska uprava za postavitev na ostalem območju občine.«
V drugem odstavku 19. člena se drugi stavek črta.
Doda se tretji odstavek, ki glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena je možno izdati dovoljenje tudi za začasne objekte na začasnih lokacijah, ki niso v »Seznamu oglasnih mest«, če je začasna lokacija sprejemljiva glede določil v Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj.«
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje, ki ga izda občinska uprava, za začasne oglasne objekte, se izda za obdobje največ 3 mesecev.«
4. člen 
V prvem odstavku 20. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– začasnih oglasnih mest za čas volilne kampanje.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Seznam oglasnih mest se lahko dopolnjuje z novimi lokacijami, v kolikor so te sprejemljive glede določil v Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj. Dopolnitev se izvede na podlagi pisne pobude, kateri je potrebno priložiti ustrezno soglasje lastnika parcele.«
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam oglasnih mest in njegove spremembe ter dopolnitve potrdi župan. Potrjen seznam oglasnih mest se objavi na spletni strani Občine Črnomelj.«
Črta se dosedanji tretji odstavek.
5. člen 
Doda se nov 20.a člen, ki glasi:
»(1) Sprejemljivost začasnih lokacij iz tretjega odstavka 19. člena in novih lokacij iz drugega odstavka 20. člena se določi na podlagi predhodno preverjenih določil prostorsko izvedbenih pogojev iz Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj.«
6. člen 
V prvem odstavku 21. člena se spremeni prvi stavek, tako, da po novem glasi:
»Vlogi za izdajo dovoljenja za postavitev oglasnega objekta, katerega izda občinska uprava, mora biti priloženo:«
Črta se druga alineja.
7. člen 
Črta se 23. člen.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0032/2013
Črnomelj, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek