Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina, stran 4309.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 79/09, 98/13, 36/14 in 23/15) se spremeni 12. člen, tako da po novem glasi:
»Naloge sveta zavoda:
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt zavoda,
– sprejema letno poročilo,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– na predlog direktorja zavoda imenuje programski svet zavoda,
– opravlja druge z zakonom ali statutom določene pristojnosti in naloge.«
2. člen 
Spremeni se 15. člen, tako da po novem glasi:
»Direktorja po postopku in na način kot je določen v zakonu imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je pet let. Direktor je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani zavoda.
Z direktorjem v imenu zavoda sklene ustrezno pogodbo predsednik sveta zavoda, ki v imenu in za račun zavoda nasproti direktorju izvršuje tudi druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.«
3. člen 
V 16. členu se v tretji alineji črtata besedi »in angleškega«, za besedo »obvlada« se doda beseda »vsaj«, beseda »tuj« pa se spremeni v »svetovni«.
4. člen 
V 25. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki glasita:
»Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna občine, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja v proračunu za delovanje zavoda po posameznih namenih.«
5. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, tako da po novem glasi:
»– imenovanju direktorja zavoda,«
V drugem odstavku se črta tretja alineja, dosedanja četrta, peta in šesta alineja po postanejo tretja, četrta in peta.
V tretjem odstavku se spremeni prva alineja, tako da po novem glasi:
»– predloži letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta,«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Zavod mora svoje akte uskladiti s tem odlokom v roku šestdeset dni od njegove uveljavitve.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-33/2009
Črnomelj, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek