Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1650. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli, stran 4302.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), določil Uredbe Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), 2. člena Zakona o spremljanju državne pomoči (ZSDrP, Uradni list RS, št. 37/04) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 5. redni seji dne 17. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določa namen, ukrepi, pogoji, merila, upravičenci in postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter nadzor nad porabo dodeljenih finančnih sredstev iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: sredstva pomoči).
(2) Namen pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
(3) Finančna sredstva, ki jih prištevamo med državne pomoči, je možno podeliti v primeru, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja, ter takrat, ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
(4) Sredstva za razvoj in pomoč ter upravičeni stroški za dodelitev pomoči so namenjeni za naslednje ukrepe:
− Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
− Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
2. člen 
(viri financiranja) 
(1) Sredstva za razvoj gospodarstva (v nadaljevanju: sredstva pomoči) po tem pravilniku se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za posamezno leto.
(2) Sredstva pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
II. POGOJI IN MERILA 
3. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– Mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju Občine Bistrica ob Sotli. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Bistrica ob Sotli, v kolikor ima poslovno enoto v Občini Bistrica ob Sotli, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Bistrica ob Sotli (stalno prebivališče) in investira na območju Občine Bistrica ob Sotli. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Bistrica ob Sotli, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Bistrica ob Sotli.
– Fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Bistrica ob Sotli, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
– Občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
(2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a. eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b. eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c. pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
d. eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
e. podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno podjetje«.
4. člen 
(omejitve) 
(1) Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja:
a. ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti opravljajo dejavnost iz sektorjev ribištva in akvakulture,
b. ki opravljajo dejavnost primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. ki opravljajo dejavnost predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
d. ki so na dan oddaje vloge v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in je zoper prijavitelja tak postopek začet oziroma je prijavitelj kapitalsko ali kako drugače povezan s takim podjetjem ter v primeru, če je prijavitelj kaznovan oziroma je zoper njega začet kazenski postopek,
e. ki so na dan oddaje vloge v stanju kapitalske neustreznosti po določilih zakonodaje o finančnem poslovanju, oziroma je začet tak postopek zoper prijavitelja,
f. ki so na dan oddaje vloge opredeljeni kot podjetja v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta, ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
g. ki so za isti namen oziroma iste upravičene stroške že prejeli sredstva bodisi iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov,
h. ki na dan oddaje vloge nimajo poravnanih obveznosti do Občine Bistrica ob Sotli in do države iz naslova davkov in prispevkov,
i. velika podjetja.
(2) Neizpolnjevanje katerega koli od navedenih pogojev je razlog za zavrnitev vloge. Če se ugotovi, da prijavitelj na dan oddaje vloge ni izpolnjeval vseh navedenih pogojev, se vloga kot nepopolna zavrne oziroma je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vročitve sklepa o njihovem vračilu.
(3) Pomoč ni dovoljena pri izvozu oziroma za dejavnosti povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana s količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(4) Skupna vrednost dodeljene pomoči enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
(5) Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja zgornja dovoljena meja pomoči do 200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja pomoči v višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi stroške poslovanja po dejavnostih v komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da korist za dejavnost komercialno cestne prevoze tovora ne presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju.
5. člen 
(obveznosti dajalca pomoči) 
(1) Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika o višini pomoči ter da je pomoč dodeljena v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
6. člen 
(oblike in kumulacija pomoči) 
(1) Sredstva pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna finančna sredstva v določeni višini za posamezne ukrepe v obliki dotacij oziroma subvencij.
(2) V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli od podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« za novo ali prevzemno podjetje presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.
(3) Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč »de minimis« uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis« dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve.
(4) Pri kumulaciji pomoči je potrebno upoštevati naslednje:
– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000,00 oziroma 100.000,00 EUR).
III. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA 
7. člen 
(ukrepi pomoči) 
Sredstva pomoči so namenjena za naslednje ukrepe:
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
8. člen 
(ukrep A: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj) 
(1) Namen:
Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjene dejavnosti in razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije. Namen pomoči je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev).
(2) Upravičenci:
Upravičenci do pomoči so osebe iz 3. člena tega pravilnika, ki investirajo v nakup proizvodne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije. Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije.
(3) Upravičeni stroški:
1. Stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakup oziroma preureditev objekta).
2. Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
(4) Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za enako dejavnost.
(5) Povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja, in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja, se po tem ukrepu ne štejejo za upravičene stroške.
(6) Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov za posamezna investicijska vlaganja ali nakup nematerialnih pravic oziroma največ do višine razpoložljivih proračunskih sredstev,
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom,
– dodeljene pomoči se med seboj seštevajo.
9. člen 
(ukrep B: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) 
(1) Namen:
Spodbuditi investitorje k ustvarjanju novih delovnih mest in zaposlovanju novih delavcev ter zmanjševanje brezposelnosti.
(2) Upravičenci:
1. V primeru samozaposlitve so upravičenci brezposelne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Občini Bistrica ob Sotli, pri čemer mora dejavnost, ki jo želijo registrirati, predstavljati njihov edini in glavni poklic;
2. V primeru odpiranja novih delovnih mest so upravičenci osebe iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Upravičeni stroški:
1. Stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je na zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
2. Stroški dela plače za zaposlitev brezposelne osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti najmanj dve leti po prejemu pomoči,
– novo delovno mesto mora predstavljati povečanje števila zaposlenih v podjetju v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih,
– realizacija samozaposlitve oziroma novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju Občine Bistrica ob Sotli,
– za novo ustvarjeno delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Bistrica ob Sotli (zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter M1 obrazcem, upravičene stroške pa se dokazuje s kopijo plačilne liste ter s potrdilom o plačanih prispevkih delodajalca za socialno varnost),
– da brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah,
– v primeru, da je vlagatelj brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev sredstev izražena namera za samozaposlitev, kar vlagatelj dokaže s predložitvijo poslovnega načrta za samozaposlitev, dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1/M2. Upravičeni prejemnik mora ostati samozaposlen najmanj eno leto po prejemu sredstev.
(5) Intenzivnost pomoči:
– upravičeni stroški se sofinancirajo največ do višine razpoložljivih proračunskih sredstev,
– višina sredstev oziroma sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnih razpisom.
IV. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI 
10. člen 
(višina in razdelitev sredstev po ukrepih) 
(1) Višina sredstev za izvedbo vseh ukrepov skupaj se za vsako leto določi s proračunom Občine Bistrica ob Sotli.
(2) Razdelitev sredstev po posameznem ukrepu se določi z javnim razpisom.
11. člen 
(način in obdobje dodeljevanja pomoči) 
(1) Sredstva pomoči se dodeljujejo na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava, v skladu s tem pravilnikom in s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. V javnem razpisu se podrobneje določijo ukrepi, kriteriji in merila ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
(2) Postopek dodelitve pomoči »de minimis« vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Bistrica ob Sotli.
(3) Komisija na podlagi pravilnika in javnega razpisa odpre vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele vloge, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog o dodelitvi sredstev upravičencem. Kot član komisije ne more sodelovati oseba, kadar je on ali njegov ožji družinski član oziroma podjetje, katerega ustanovitelj, soustanovitelj, zakoniti zastopnik ali direktor, je član komisije ali njegov ožji družinski član, prosilec za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na območju Občine Bistrica ob Sotli.
(4) Prejemnikom sredstev se najpozneje v 30-ih dneh po sprejemu odločitve izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in se jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.
(4) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu občine v roku 15 dni od prejema odločitve. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb s prejemniki sredstev.
(5) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
(6) Obdobje porabe sredstev se določi v javnem razpisu.
12. člen 
(javni razpis za ukrepe za pospeševanje razvoja malega gospodarstva) 
(1) Javni razpis se objavi na krajevno običajen način, na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli in v lokalnem časopisu.
(2) Javni razpis mora vsebovati vse elemente, kot jih določajo veljavni predpisi, ki določajo postopek izvrševanja proračuna Republike Slovenije.
(3) Z javnim razpisom se lahko določi maksimalna oziroma minimalna vrednost pomoči za posameznika.
(4) V kolikor bodo pri posameznem ukrepu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo neporabljena sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev.
(5) V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih sredstev predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
(6) Z vsakoletnim javnim razpisom se za posamezni ukrep določijo tudi: podrobnejši pogoji, merila, prioritete in ostala zahtevana dokumentacija ter ostale omejitve in prednosti pri obravnavanju vlog.
13. člen 
(pogodba) 
(1) Na podlagi sklepa o dodeljenih sredstvih upravičenec z občino sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
(2) V pogodbi se natančnejše opredelijo:
– višina in namen, za katera so sredstva dodeljena po pravilih de minimis,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– možnost za preverjanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14. člen 
(zahtevana obvezna dokazila) 
(1) Upravičenci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku z izpolnjeno razpisno dokumentacijo, kateri priložijo obvezna dokazila:
– pisna izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– pisna izjava o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec prejel na podlagi tega pravilnika ali drugih predpisov,
– pisna izjava o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisna izjava, da upravičenec za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna oziroma drugih virov (v primeru, da so bila sredstva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih stredstev),
– pisna izjava, da organizacija ne posluje z žigom, v kolikor kot pravna oseba ne posluje z žigom,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (npr. obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o obrtnih dejavnostih),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih do države na dan oddaje vloge.
(2) Upravičenci morajo k izpolnjeni vlogi za ukrep A predložiti tudi naslednja dokazila:
– pisno izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen primer,
– pisno izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,
– račun oziroma drugo pravno podlago za plačilo upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije v zvezi z ukrepom,
– dokazilo o plačilu upravičenih stroškov.
(3) Upravičenci morajo k izpolnjeni vlogi za ukrep B predložiti tudi naslednja dokazila:
– izpis seznama zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (v primeru odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja),
– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1) za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da je bila oseba, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto oziroma pričela opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik, pred tem vodena v evidenci brezposelnih oseb,
– fotokopijo pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– potrdilo o oddanih REK obrazcih za osebo, ki je zasedla delovno mesto, za katero se uveljavljajo finančna sredstva oziroma osebo, ki je registrirana kot samostojni podjetnik,
– potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je pričela opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik,
– dokazilo o registraciji in potrjen obrazec M1/M2,
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.),
– potrdilo o plačanih prispevkih delodajalca za socialno varnost (v primeru odpiranja novih delovnih mest),
– poslovni načrt za samozaposlitev.
15. člen 
(splošna določila za dodelitev sredstev) 
(1) Splošna določila, na osnovi katerih se dodeljujejo sredstva za ukrepe iz tega poglavja:
a) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
b) Pomoč se dodeli na podlagi vloge vlagatelja. Podrobna vsebina vloge in zahtevane priloge se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
c) Obdobje upravičenosti stroškov se določi v javnem razpisu.
d) Upravičeni prejemnik mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
e) DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.
f) Upravičeni prejemnik pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
g) Vlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti izjavo, da za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
h) Vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
V. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
16. člen 
(namenska poraba sredstev) 
(1) Upravičeni prejemnik, za katerega se ugotovi, da je sredstva porabil nenamensko, oziroma del ni izvršil v skladu z vlogo in podpisano pogodbo, je dolžan vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev s strani občine do dneva vračila. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi.
(2) Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more kandidirati na javnih razpisih, ki jih bo po ugotovitvi dejstev iz prvega odstavka tega člena, objavila Občina Bistrica ob Sotli v naslednjih treh proračunskih letih.
17. člen 
(nadzor) 
(1) Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja občinska uprava.
(2) Upravičenec oziroma prejemnik sredstev je dolžan Občini Bistrica ob Sotli povrniti nenamensko porabljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma je preskočil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na vlogi,
– da prejemnik redno ne izplačuje plač / socialnih prispevkov,
– da je prejemnik davčni dolžnik,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(višina intenzivnosti pomoči) 
(1) Zgornje višine intenzivnosti pomoči za posamezni ukrep, določene po tem pravilniku, veljajo ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
(2) Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2018-05-3
Bistrica ob Sotli, dne 17. maja 2019
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak