Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1648. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018, stran 4301.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 5. redni seji dne 17. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018 izkazuje:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.581.691
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.407.692
70
DAVČNI PRIHODKI
1.313.143
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.218.361
703 Davki na premoženje 
62.162
704 Domači davki na blago in storitve 
32.620
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
94.549
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
56.932
711 Takse in pristojbine 
1.095
712 Denarne kazni 
600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
18.571
714 Drugi nedavčni prihodki 
17.351
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
173.999
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
173.999
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.727.605
40
TEKOČI ODHODKI 
493.302
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
157.867
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.415
402 Izdatki za blago in storitve 
288.160
403 Plačila domačih obresti 
1.860
409 Rezerve 
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
648.284
410 Subvencije 
17.442
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
388.216
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
57.653
413 Drugi tekoči domači transferi 
184.973
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
536.947
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
536.947
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
49.072
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
49.072
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–145.914
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE 
67.470
500 Domače zadolževanje 
67.470
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
18.711
55
ODPLAČILA DOLGA 
18.711
550 Odplačila domačega dolga 
18.711
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
–97.155
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
48.759
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
145.914
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
Splošni sklad za drugo
491.924
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2018 je 491.923,82 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2019-1
Bistrica ob Sotli, dne 17. maja 2019
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost