Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1643. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank, stran 4293.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) in prvega odstavka 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) dne 5. aprila 2019 izdal Smernice o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank (ESMA70-151-1439 SL) (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Smernice se uporabljajo v zvezi s pravili in postopki, ki jih določijo centralne nasprotne stranke za obravnavanje navzkrižja interesov na podlagi 33. člena Uredbe (EU) 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 648/2012/EU) ter 3., 5., 6. in 7. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 876/2013 z dne 28. maja 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o kolegijih za centralne nasprotne stranke.
(4) Smernice so namenjene pristojnim organom in centralnim nasprotnim strankam kot so opredeljene v Uredbi 648/2012/EU.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. Agencijo, kot pristojnim organom, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad centralnimi nasprotnimi strankami.
2. Centralne nasprotne stranke, kot so opredeljene v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-16/2012-3
Ljubljana, dne 29. maja 2019
EVA 2019-1611-0067
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas