Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1642. Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb, stran 4283.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in drugega odstavka 45. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) izdaja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
P R A V I L N I K 
o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb 
1. člen 
(Vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pravila, ki jih mora revizijska družba upoštevati, ko presoja dopustnost oziroma prepoved opravljanja nerevizijskih storitev na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2) v povezavi s 4. točko prvega odstavka 45. člena ZRev-2.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot jih določa ZRev-2.
2. člen 
(Namen pravilnika) 
Namen določitve pravil iz prvega odstavka 1. člena je zagotoviti, da revizijska družba ali kateri koli član mreže, ki ji pripada, oziroma z revizijsko družbo povezana oseba ne opravlja nerevizijskih storitev pri naročnikih revidiranja, ki bi lahko predstavljale kršitev zahtev po neodvisnosti in nepristranskosti revidiranja.
3. člen 
(Splošno izhodišče pri presoji dopustnosti opravljanja nerevizijskih storitev) 
(1) Revizijska družba oziroma katera koli organizacijska enota v mreži, ki ji pripada, oziroma z revizijsko družbo povezana oseba ne sme opravljati storitev pri naročniku revidiranja, ki bi lahko ogrozile neodvisnost in nepristranskost revidiranja; gre za obdobje od začetka revidiranega obdobja do izdaje revizijskega poročila in v poslovnem letu, ki je neposredno pred tem obdobjem.
(2) Revizijska družba mora za prepoznavo in presojo dopustnosti oziroma prepovedi opravljanja nerevizijskih storitev upoštevati določbe Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (v nadaljnjem besedilu: Kodeks).
4. člen 
(Izhodišče pri presoji dopustnosti opravljanja nerevizijskih storitev pri obveznih revizijah subjektov javnega interesa) 
(1) Revizijska družba, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, ali kateri koli član mreže, ki ji revizijska družba pripada, ne sme neposredno ali posredno opravljati nobenih prepovedanih nerevizijskih storitev iz drugega odstavka tega člena za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje ali odvisna podjetja v Evropski uniji; gre za obdobje od začetka revidiranega obdobja in do izdaje revizijskega poročila, v povezavi s storitvami iz 5. točke drugega odstavka tega člena pa tudi v poslovnem letu pred tem.
(2) Za namene tega člena so prepovedane nerevizijske storitve:
1. davčne storitve v zvezi s/z:
– pripravo davčnih obračunov in napovedi,
– svetovanjem v povezavi z davki in prispevki, povezanimi z osebnimi prejemki,
– svetovanjem v povezavi s carinami,
– identifikacijo javnih subvencij in davčnih spodbud, razen če je podpora revizijske družbe v zvezi s takšnimi storitvami določena v zakonodaji,
– podporo in zastopanjem v davčnih inšpekcijskih nadzorih in sodnih postopkih v davčnih zadevah,
– izračunavanjem neposrednega in posrednega ter odloženega davka,
– drugim svetovanjem glede davkov;
2. storitve, ki vključujejo kakršno koli vlogo pri upravljanju ali odločanju v revidiranem subjektu;
3. knjigovodenje, vključno s pripravo računovodskih evidenc in izkazov;
4. obračunavanje osebnih prejemkov;
5. zasnova in izvajanje notranjih kontrol ali postopkov za obvladovanje tveganj v zvezi s pripravo in/ali nadzorom računovodskih informacij ali zasnova in izvajanje računovodskih informacijskih tehnoloških sistemov;
6. storitve vrednotenja, vključno z vrednotenjem, opravljenim v zvezi z aktuarskimi storitvami ali podpornimi storitvami v pravdnih sporih;
7. pravne storitve v zvezi z zagotavljanjem splošnih nasvetov, pogajanjem v imenu naročnika revidiranja in nastopanjem v vlogi pooblaščenca, zagovornika ali odvetnika v sporih pred sodiščem;
8. storitve, povezane z notranjim revidiranjem ali dejavnostjo notranje revizije revidiranega subjekta;
9. storitve, povezane s financiranjem, strukturo in razporeditvijo kapitala, investicijsko strategijo revidiranega subjekta;
10. oglaševanje delnic revidiranega subjekta, trgovanje z njimi ali njihov odkup;
11. kadrovske storitve v zvezi z:
– vodstvenim položajem, na katerem je mogoče bistveno vplivati na pripravo računovodskih evidenc in izkazov, ki so predmet revidiranja, kadar takšne storitve vključujejo iskanje ali izbiro kandidatov za takšen položaj ali preverjanje referenc kandidatov za takšna delovna mesta,
– strukturiranjem naročnika in
– nadzorom stroškov;
12. katere koli druge storitve, ki lahko bistveno vplivajo na postavke računovodskih izkazov.
(3) Prepoved opravljanja davčnih storitev iz prve alineje in četrte do sedme alineje 1. točke drugega odstavka tega člena in storitev vrednotenja iz 6. točke drugega odstavka tega člena ne velja, če so izpolnjene naslednje zahteve:
– storitve nimajo nobenega neposrednega ali bistvenega učinka, ločeno ali skupaj, na revidirane računovodske izkaze;
– predvideni učinek na revidirane računovodske izkaze je celovito dokumentiran in pojasnjen v dodatnem poročilu revizijski komisiji;
– izpolnjeni so pogoji za neodvisnost in nepristranskost revidiranja revizijske družbe in pooblaščenih revizorjev iz 44. in 45. člena ZRev-2.
(4) Prepoved opravljanja storitev, povezanih s financiranjem, strukturo in razporeditvijo kapitala, investicijsko strategijo revidiranega subjekta iz 9. točke drugega odstavka tega člena ne velja, če gre za storitve dajanja zagotovil, povezanih z računovodskimi izkazi, kot na primer v zvezi s prospekti, ki jih izda revidirani subjekt.
(5) Podrobnejša opredelitev prepovedanih nerevizijskih storitev iz drugega odstavka tega člena je navedena v Katalogu prepovedanih nerevizijskih storitev pri obveznih revizijah subjektov javnega interesa, ki je priloga tega pravilnika.
(6) Če so v Uredbi (EU) 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi sklepa Komisije 2005/909/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 537/2014), ZRev-2, tem pravilniku in Kodeksu različno opredeljene istovrstne prepovedane nerevizijske storitve, se najprej uporabljajo določbe Uredbe (EU) 537/2014, ZRev-2, ta pravilnik in Kodeks.
5. člen 
(Zagotavljanje neodvisnosti in nepristranskosti revidiranja) 
(1) Revizijska družba mora v zvezi z zagotavljanjem neodvisnosti in nepristranskosti revidiranja vzpostaviti ustrezne mehanizme notranjega obvladovanja kakovosti na podlagi zahtev iz pete in devete alineje prvega odstavka 45.a člena ZRev-2 za zagotavljanje preprečevanja, ugotavljanja, odpravljanja ali obvladovanja in razkritja nevarnosti za njeno neodvisnost in nepristranskost ter ukrepati pri dogodkih, ki imajo ali bi lahko imeli resne posledice za integriteto revidiranja.
(2) Revizijska družba mora na podlagi zahtev iz prve in druge alineje osmega odstavka 45.b člena ZRev-2 za vsako revizijo oceniti in dokumentirati izpolnjevanje zahtev po neodvisnosti in nepristranskosti iz 44. do 45.a člena ZRev-2 ter obstoj nevarnosti za njeno neodvisnost in nepristranskost ter uporabljena varovala za omilitev te nevarnosti.
(3) Revizijska družba mora dokumentirati izpolnjevanje zahtev po neodvisnosti in nepristranskosti, obstoj nevarnosti za njeno neodvisnost in nepristranskost ter uporabljena varovala za omilitev te nevarnosti na način, določen s Kodeksom, mednarodnimi revizijskimi standardi in drugimi pravili revidiranja.
(4) Revizijska družba mora določiti obstoj bistvene nevarnosti za neodvisnost in nepristranskost na način, določen s Kodeksom, mednarodnimi revizijskimi standardi in drugimi pravili revidiranja.
6. člen 
(Prehodno obdobje) 
(1) Pri izvajanju nerevizijskih storitev v obdobju od uveljavitve novele ZRev-2 (Uradni list RS, št. 84/18) in pred uveljavitvijo tega pravilnika, ki niso bile prepovedane storitve na podlagi določb četrtega odstavka 45. člena ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K), se za presojo obstoja nevarnosti za neodvisnost in nepristranskost, uporablja Navodilo Slovenskega inštituta za revizijo za delovanje revizijskih družb 2 – Katalog prepovedanih storitev z dne 18. 4. 2013, za obvezne revizije subjektov javnega interesa pa tudi 5. člen Uredbe (EU) 537/2014.
(2) Kot Kodeks iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se ob uveljavitvi tega pravilnika uporablja Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake, 2018, skladno z določbo Kodeksa, ki dovoljuje njegovo zgodnjo uporabo.
7. člen 
(Uveljavitev pravilnika) 
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati Navodilo Slovenskega inštituta za revizijo za delovanje revizijskih družb 2 – Katalog prepovedanih storitev z dne 18. 4. 2013.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2019-14
Ljubljana, dne 28. maja 2019
EVA 2019-1611-0038
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti