Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice, stran 4272.

  
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice 
1. člen 
V Pravilniku o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10, 26/14, 87/14 in 15/16) se v 7. členu v prvem odstavku črta besedilo »iz 11. člena tega pravilnika«.
2. člen 
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Popis staleža mora imetnik vpisati v RDG najpozneje v sedmih dneh po datumu, ko je podatke priglasil v Evidenco rejnih živali.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku črta prva alineja.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-74/2019
Ljubljana, dne 24. maja 2019
EVA 2019-2330-0049
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost