Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1634. Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev, stran 4272.

  
Na podlagi četrtega odstavka 156. in četrtega odstavka 160. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) ter petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev 
1. člen 
V Pravilniku o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13, 87/14, 15/16 in 81/18) se v 1. členu v drugem odstavku na koncu druge alineje beseda »ter« nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
2. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku v drugi alineji črta besedilo »iz četrtega odstavka prejšnjega člena«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo »iz 9. člena tega pravilnika«.
4. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku v 4. točki:
– v tretji alineji črta besedilo »v primeru oddaje na registrirano gospodarstvo«, vejica pa se nadomesti s podpičjem;
– četrta alineja črta.
5. člen 
V 8. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
6. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku črta prva alineja.
7. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku v:
– napovednem stavku črta besedilo »iz 9. člena tega pravilnika, razen imetnikov iz desetega odstavka 9. člena tega pravilnika«;
– 4. točki črta druga alineja.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-73/2019
Ljubljana, dne 24. maja 2019
EVA 2019-2330-0048
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano