Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1633. Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov, stran 4258.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 27. člena, osmega odstavka 28. člena in devetega odstavka 29. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa zahteve glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naprave) v skladu s Prilogo II Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1).
(2) Ta pravilnik določa tudi podrobnejše pogoje glede izobrazbe, prostorov in tehnične opreme, ki jih morajo izpolnjevati pregledniki naprav, način izvajanja pregledov naprav, vsebino, barvo in obliko potrdila o pravilnem delovanju naprave, vsebino, barvo in obliko znaka o rednem pregledu naprave in višino stroškov pregledov naprav.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
II. ZAHTEVE GLEDE PRAVILNEGA DELOVANJA NAPRAV 
3. člen 
(splošne zahteve) 
(1) Naprave in vsi njeni sestavni deli morajo delovati brezhibno in se morajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca, tako da se pri nanosu fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) zagotovi enakomerna porazdelitev škropilne brozge na ciljno površino.
(2) Vsi sestavni deli naprav morajo izpolnjevati zahteve, navedene v predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti, ter splošne zahteve, ki so opredeljene v standardih SIST EN ISO16122-1, SIST EN ISO 16122-2, SIST EN ISO 16122-3, SIST EN ISO 16122-4.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo vsi sestavni deli naprav, ki so bile proizvedene po 1. marcu 2013, izpolnjevati zahteve, navedene v predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti, ter okoljske zahteve, ki so opredeljene v standardih SIST EN ISO16119-1, SIST EN ISO16119-2, SIST EN ISO16119-3, SIST EN ISO16119-4.
4. člen 
(posebne zahteve) 
(1) Naprave za kemično obdelavo semenskega materiala morajo poleg zahtev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi tehnične zahteve, navedene v 1. točki Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Naprave za zamegljevanje morajo poleg zahtev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi tehnične zahteve, navedene v 2. točki Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Vlagalci granulata morajo poleg zahtev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi tehnične zahteve, navedene v 3. točki Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Naprave za zatiranje rastja na železniških progah (škropilni vlaki, dvopotna vozila), morajo poleg zahtev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi tehnične zahteve, navedene v 4. točki Priloge 1 tega pravilnika.
(5) Poleg zahtev iz prejšnjega člena morajo vse naprave izpolnjevati varnostne zahteve v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
(6) Naprava mora biti pred vsako uporabo redno umerjena in tehnično preverjena, tudi v skladu z informacijami in navodili, ki jih je imetnik naprave prejel na usposabljanju za ravnanje s FFS.
III. PREGLEDI IN PREGLEDNIKI NAPRAV 
5. člen 
(naprave) 
(1) Naprave za nanašanje FFS morajo biti redno pregledane.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pregled ni obvezen za:
– ročne ali nahrbtno nošene škropilnice in pršilnike,
– naprave, ki so namenjene kontaktnemu uničevanju plevela in se ne uporabljajo kot traktorski priključek (npr. mazala).
6. člen 
(osebje) 
Preglednik naprav mora imeti sam ali najmanj ena izmed oseb, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, izobrazbo, ki se pridobi s študijskim programom, po katerem se pridobi sedma raven izobrazbe, skladno z visokošolsko zakonodajo, oziroma zaključen študijski program 2. stopnje (2. bolonjsko stopnjo) kmetijske ali strojne smeri ter najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja kmetijske mehanizacije.
7. člen 
(pogoji glede prostorov in tehnične opremljenosti) 
(1) Pregledi naprav se lahko opravljajo v posebnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: preizkuševalni prostor) ali na terenu.
(2) Preizkuševalni prostor mora biti fizično ločen od drugih prostorov, da se preprečijo vplivi emisij hrupa, plinov in drugih nevarnih snovi ter vlage.
(3) Preizkuševalni prostor mora ustrezati naslednjim pogojem:
– omogočati mora namestitev naprave na preizkusno mesto, neovirano gibanje izvajalcev pregleda naprav in nameščanje preizkuševalne opreme,
– prostor mora imeti naravno ali umetno prezračevanje, da je med preizkušanjem omogočeno odzračevanje izpušnih plinov,
– v njem mora biti zagotovljeno zbiranje tekočine, ki izteka med pregledom,
– prostor mora biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na zunanjo kanalizacijo. Vsi odtoki morajo biti speljani v skupno lovilno posodo ali v zaprt zbiralni sistem za razlitje.
(4) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) pregledniku naprav zagotovi informacijsko okolje za vodenje evidenc, izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprave in objavo pregledov. Preglednik naprav mora imeti za dostop do tega okolja zagotovljeno ustrezno tehnično opremo: računalnik z operacijskim sistemom, ki podpira vzpostavitev povezave do informacijskega okolja Uprave, in tiskalnik. Tehnična oprema mora omogočati izpis potrdil o pravilnem delovanju naprave in vodenje evidenc v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
8. člen 
(pregled naprav na terenu) 
Za pregled naprav na terenu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– zagotovljen mora biti prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo),
– površina, kjer se izvaja pregled naprav, mora biti ravna in prosta; med pregledom mora biti zagotovljeno zbiranje in vračanje tekočine v rezervoar naprav,
– v primeru neugodnih vremenskih razmer (veter ≥ 5 m/s, dež, sneg) je treba zagotoviti ustrezno mehansko zaščito pred vetrom, dežjem ali snegom,
– pregled na terenu mora biti opravljen na krajih oziroma lokacijah, kjer ni nevarnosti onesnaževanja vodnih virov.
9. člen 
(obveščanje o pregledih naprav) 
(1) Preglednik naprav mora o načrtovani izvedbi pregledov naprav obvestiti Upravo in zainteresirano javnost, najmanj sedem dni pred izvedbo pregledov preko informacijskega okolja, ki mu ga zagotovi Uprava.
(2) Obvestilo mora vključevati kraj in lokacijo, datum in uro pričetka ter predvideni čas izvajanja pregledov naprav.
10. člen 
(oprema) 
(1) Merilne naprave morajo delovati skladno z meroslovnimi predpisi, ali biti ustrezno umerjene, če zanje ni meroslovnih predpisov.
(2) Preglednik naprav mora najmanj na vsaki dve leti zagotoviti pregled merilnika pretoka, manometrov, merilnika obratov ter naprave za merjenje prečne porazdelitve volumskega pretoka v laboratoriju za opravljanje kalibracij, akreditiranem skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za preizkuševalne in kalibracijske laboratorije.
(3) Osebe, ki opravljajo pregled naprav, morajo imeti ustrezno osebno varovalno opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ki jo zagotovi preglednik.
11. člen 
(oprema za pregled škropilnic, pršilnikov, nepremičnih in pol-premičnih naprav) 
Preglednik naprav mora za redni pregled škropilnic, pršilnikov ter nepremičnih in pol-premičnih naprav imeti in uporabljati najmanj opremo, kot je določena v standardih SIST EN ISO 16122-2, SIST EN ISO 16122-3 in SIST EN ISO 16122-4.
12. člen 
(oprema za pregled naprav za kemično obdelavo semenskega materiala, naprav za zamegljevanje, vlagalcev granulata in naprav za zatiranje rastja na železniških progah) 
Preglednik naprav mora za redni pregled naprav za kemično obdelavo semenskega materiala, naprav za zamegljevanje, vlagalcev granulata in naprav za zatiranje rastja na železniških progah imeti in uporabljati opremo, ki je navedena v 5. točki Priloge 1 tega pravilnika.
IV. PREGLED NAPRAV 
13. člen 
(splošno o pregledu naprav) 
(1) Pregled naprav se za škropilnice, pršilnike, nepremične in pol-premične naprave, naprave za kemično obdelavo semenskega materiala, naprave za zamegljevanje, vlagalce granulata in naprave za zatiranje rastja na železniških progah izvede v dveh delih, in sicer:
– predhodni pregled in
– pregled naprave z meritvami.
(2) Predhodni pregled naprav se izvede v skladu s standardom SIST EN ISO 16122-1.
(3) Pregled naprav z meritvami se izvede v skladu s petim poglavjem standardov SIST EN ISO 16122-2, SIST EN ISO 16122-3 in SIST EN ISO 16122-4.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pregled naprav z meritvami za naprave za kemično obdelavo semenskega materiala, naprave za zamegljevanje, vlagalce granulata in naprave za zatiranje rastja na železniških progah izvede v skladu Prilogo 1 tega pravilnika.
(5) Pri izvedbi pregleda naprave z meritvami se upoštevajo tudi navodila za uporabo naprave, ki jih izda proizvajalec naprave.
14. člen 
(izvedba pregleda naprav) 
(1) Lastnik ali uporabnik naprave mora na redni pregled pripeljati očiščeno (zunanji in notranji del) in povsem delujočo napravo s pripadajočo opremo, brez vidnih znakov napak. Rezervoar naprave mora biti napolnjen s čisto vodo do polovice celotnega volumna rezervoarja, kar omogoča pregled, preizkus delovanja naprave in izvajanje meritev. Preglednik naprav lahko zavrne pregled neustrezno pripravljene naprave.
(2) Po opravljenem pregledu naprave je treba iztečeno tekočino vrniti v rezervoar naprave.
15. člen 
(vpis novih naprav) 
Lastnik nove naprave pred prvo uporabo naprave oziroma najpozneje v šestih mesecih od nakupa pri pregledniku poda predlog za pridobitev znaka o rednem pregledu ter potrdila o pravilnem delovanju naprave in predloži dokazilo o nakupu naprave ter listine s tehničnimi podatki, iz katerih je razvidno, da je izdelovalec naprave zagotovil tehnično ustreznost naprave v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti.
16. člen 
(potrdilo o pravilnem delovanju naprave) 
(1) Po opravljenem pregledu naprave z meritvami preglednik naprave izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– lokacijo pregleda (kraj pregleda),
– podatek o pregledniku naprave (osebno ime in naslov ali firma in sedež preglednika),
– datum pregleda in izdaje potrdila,
– podatek o lastniku naprave,
– ime proizvajalca naprave,
– vrsta naprave,
– podatek o napravi (izdelovalec, tip, leto izdelave, serijska številka),
– način priklopa (nošena/vlečena/samohodna),
– rezultate meritev,
– opombe.
(2) Potrdilo o pravilnem delovanju naprave se izda na formatu papirja A4 bele barve.
(3) Za naprave, pregledane od 1. januarja do 30. junija, velja potrdilo o pravilnem delovanju naprave do 30. junija tretjega leta od pregleda naprave. Za naprave, pregledane od 1. julija do 31. decembra, velja potrdilo o pravilnem delovanju naprave do 31. decembra tretjega leta od pregleda naprave. Za nove naprave, kupljene od 1. januarja do 30. junija, velja potrdilo o pravilnem delovanju naprave do 30. junija petega leta od nakupa nove naprave. Za nove naprave, kupljene od 1. julija do 31. decembra, velja potrdilo o pravilnem delovanju naprave do 31. decembra petega leta od nakupa nove naprave.
17. člen 
(znak o rednem pregledu) 
(1) Znak o rednem pregledu je sestavljen iz treh delov, je zelene barve in je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Znak je pravokotne oblike in ima znotraj vrisan oval. V zgornjem delu ovala je v loku s tiskanimi črkami izpisano »PREGLEDANO«, pod tem je izpisano »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«. V spodnjem delu ovala je izpisano besedilo »Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«, kjer je navedena tudi zaporedna številka znaka. Na sredini ovala je znak rumene barve, ki simbolizira pšenično klasje, sonce, zemljo in vodo. Na zgornjem robu znaka so natisnjene pike z letnicami, na stranskih robovih pa piki, ki označujeta polletji. V spodnjem delu ima znak dve pravokotni nalepki, na katerih je ponovljena zaporedna številka znaka o rednem pregledu. Nalepki se nalepita na oba izvoda potrdila o pravilnem delovanju naprave iz prejšnjega člena.
(2) Po ugotovitvi, da naprava pravilno deluje, preglednik naprave nalepi na napravo znak o rednem pregledu.
18. člen 
(stroški) 
(1) Stroške vpisa nove naprave v evidenco pregledanih naprav nosi lastnik naprave po ceniku, navedenem v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Stroške predhodnega pregleda in pregleda naprave z meritvami nosi lastnik naprave po ceniku, navedenem v Prilogi 3 tega pravilnika. V ceno sta vključena predhodni pregled in pregled naprave z meritvami.
(3) V ceno vpisa nove naprave v evidenco pregledanih naprav ali predhodnega pregleda in pregleda naprav z meritvami je poleg stroškov dela in pregleda vključena tudi izdaja potrdila o pravilnem delovanju in znaka o rednem pregledu.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(znak in potrdilo o pregledu) 
(1) Znak o rednem pregledu naprave iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika se začne uporabljati najpozneje v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Potrdilo o rednem pregledu naprave, ki je bilo izdano imetnikom naprave pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja do datuma navedenega na potrdilu.
20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/13), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
21. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 007-52/2017
Ljubljana, dne 31. maja 2019
EVA 2017-2330-0021
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti