Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1625. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F), stran 4243.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 2019.
Št. 003-02-5/2019-12
Ljubljana, dne 5. junija 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODVETNIŠTVU (ZOdv-F) 
1. člen
V Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
Ta zakon določa učinkovito uresničevanje svobode opravljanja storitev odvetnikov in olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena, v skladu z:
– Direktivo 77/249/EGS Sveta z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L št. 78 z dne 26. 3. 1977, str. 17), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/25/EU Sveta z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 368; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 77/249/EGS), in
– Direktivo 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L št. 6 z dne 14. 3. 1998, str. 83), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/25/EU Sveta z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 368; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/5/ES).«.
2. člen 
V 2.a členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »storitve« doda besedilo »pod poklicnim nazivom iz svoje matične države v skladu z Direktivo 77/249/EGS«, v drugi alineji pa se za besedo »države« doda besedilo »v skladu z Direktivo 98/5/ES«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija, je po tem zakonu odvetnik, ki ima pravico opravljati odvetniški poklic v kateri koli državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji pod poklicnim nazivom, pridobljenim po predpisih te države.«.
3. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. da je državljan Republike Slovenije, druge države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije,«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. da ima štiri leta praktičnih izkušenj kot univerzitetni diplomirani pravnik, od tega najmanj eno leto po opravljenem pravniškem državnem izpitu pri odvetniku ali odvetniški družbi, na sodišču, državnem tožilstvu, državnem odvetništvu, na Odvetniški zbornici Slovenije ali pri notarju, v rednem delovnem razmerju, sklenjenem s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali za sorazmerno daljše časovno obdobje, če je redno delovno razmerje sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,«.
4. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– imenika odvetnikov, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 25. člena tega zakona,«.
5. člen 
V prvem odstavku 34.a člena, v prvem odstavku 34.b člena, v prvem odstavku 34.č člena, v prvem in petem odstavku 34.d člena in v 34.f členu se za besedo »unije,« doda besedilo »Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija,«.
6. člen 
V 34.e členu se v drugem odstavku za besedo »državi« dodata vejica in besedilo »ali sodišča, pred katerim ima pravico opravljati poklic po predpisih te države«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odvetnik iz prejšnjega člena je disciplinsko odgovoren po tem zakonu, kot če bi bil vpisan v imenik odvetnikov, vendar le za kršitve, ki jih lahko stori pri opravljanju posamezne storitve. Če pristojni organ zahteva uvedbo disciplinskega postopka, lahko v ta namen od pristojnih organov matične države pridobi vse podatke o odvetniku, ki jih potrebuje za izvedbo disciplinskega postopka. O svojih odločitvah uradno obvesti pristojne organe matične države tega odvetnika. Disciplinske kazni in začasni ukrepi, ki omejujejo odvetnika, smejo biti izrečeni samo z veljavnostjo v Republiki Sloveniji. Namesto disciplinske kazni izbrisa iz imenika se izreče prepoved opravljanja storitev v Republiki Sloveniji.«.
7. člen 
V 45. členu se v tretjem odstavku za besedo »pripravnikov« dodata vejica in besedilo »ki ga vodi zbornica«.
V četrtem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
8. člen 
V 51. členu se v tretjem odstavku za besedo »unije« dodata vejica in besedilo »Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
V Zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 in 40/12 – ZUJF) se v 6. členu v 1. točki prvega odstavka za besedo »unije« dodata vejica in besedilo »Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije«.
V četrtem odstavku se za besedo »unije« dodata vejica in besedilo »Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija«.
10. člen 
Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav (Uradni list RS, št. 132/04) se uskladi s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
11. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-01/19-1/10
Ljubljana, dne 28. maja 2019
EPA 429-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost