Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019

Kazalo

1499. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018, stran 4002.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF – Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 5. redni seji dne 8. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 obsega:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.693.223
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.446.691
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.130.771 
Davki na dohodek in dobiček
1.954.764
703 Davki na premoženje
96.549
704 Domači davki na blago in storitve
77.942
706 Drugi davki 
1.516
71
NEDAVČNI PRIHODKI
315.920
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
113.138
711 Takse in pristojbine
3.545
712 Globe in druge denarne kazni
863
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
198.374
72
KAPITALSKI PRIHODKI
53.485
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišča in nematerialnega premoženja
53.485
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
193.047
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
186.716
741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU 
6.331
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.829.129
40
TEKOČI ODHODKI 
908.769
400 Plače in drugi izdatki za zaposlene
228.323
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.087
402 Izdatki za blago in storitve
618.872
403 Plačila domačih obresti
7.090
409 Rezerva
17.397
41
TEKOČI TRANSFERI
1.027.904
410 Subvencije 
25.563
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
560.407
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.319
413 Drugi tekoči domači transferi
293.615 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
813.180
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
813.180
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
79.276
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
61.460 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.816
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–135.906 
B.
RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADLOŽEVANJE
97.023
50
ZADLOŽEVANJE
97.023
500 Domače zadolževanje 
97.023
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
50.279
55
ODPLAČILO DOLGA
50.279
550 Odplačilo domačega dolga
50.279
IX.
POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–89.163
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
46.744
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
135.906
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (KONTO 900009)
743.068
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 397.762,53 EUR se prenesejo v leto 2019 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen 
Izkazani presežek prihodkov nad odhodki na kontu 900009 na dan 31. 12. 2018, v višini 653.904,88 EUR, se vključi v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019.
5. člen 
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter načrt razvojnih programov.
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2019
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. maja 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana