Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019

Kazalo

1498. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2018, stran 4001.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 5. seji dne 29. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Odranci za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2018. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2018.Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2018.
2. člen 
Proračun Občine Odranci za leto 2018 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.386.337
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.177.531
70
DAVČNI PRIHODKI 
983.366
700
Davki na dohodek in dobiček
870.359
703
Davki na premoženje 
108.452
704
Domači davki na blago in storitev
4.555
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
194.165
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
30.914
711
Takse in pristojbine
1.242
712
Denarne kazni
210
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.162
714
Drugi nedavčni prihodki
161.799
72
KAPITALSKI PRIHODKI
69.580
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
69.580
73
PREJETE DONACIJE
1.400
730
Prejete donacije iz domačih virov 
1.400
731
Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
137.826
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
61.368
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
76.458
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.626.420
40
TEKOČI ODHODKI
729.276
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
95.772
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
16.563
402
Izdatki za blago in storitve
598.387
403
Plačila domačih obresti 
5.387
409
Rezerve
13.167
41
TEKOČI TRANSFERI
574.219
410
Subvencije
5.545
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
358.232
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
108.918
413
Drugi tekoči domači transferi
101.524
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
312.483
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
312.483
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.442
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.600
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.842
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRIMANJKLJAJ)
240.083
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
499
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV.-V.)
–499
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
300.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
55.922
55
ODPLAČILO DOLGA
55.922
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII. -II.-V.-VIII.)
3.496
X.
NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.)
244.078
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
240.083
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2018
347.891
3. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 30.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2019.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23-5/2019
Odranci, dne 29. aprila 2019
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja