Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2019 z dne 16. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2019 z dne 16. 5. 2019

Kazalo

1434. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 3878.

  
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
1. člen 
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14, 60/15 in 86/16) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje določa dela v gozdovih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Zavod hrani evidence o individualni pomoči de minimis po tem pravilniku deset let od datuma zadnje dodelitve pomoči.«.
2. člen 
Naslov poglavja »II. UKREPI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE IN SREDSTEV EVROPSKE UNIJE ZA URESNIČEVANJE ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA« ter 2. do 10. člen se črtajo.
3. člen 
V 11. členu se v 2. točki doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in stez;«.
Dosedanje prva do četrta alineja postanejo druga do peta alineja.
4. člen 
V 12. členu se v naslovu črta vejica in besedilo »gozdovih občin«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. varstvena dela v gozdovih in skupinah drevja ter posamičnem gozdnem drevju na negozdnih površinah zunaj naselij: izdelava lubadark, zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja in grmovja in zaščita sadik gozdnega drevja pred divjadjo;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. obnova gozda na pogorišču in obnova po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda: priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo. Če Zavod tako odloči, se za obnovo poškodovanega gozda sofinancirajo tudi: gradnja, rekonstrukcija gozdnih cest in vlak, priprava gozdnih vlak ter postavljanje, razstavljanje, premik žičnega žerjava, skupaj s premikom znotraj delovnega polja;«.
5. člen 
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.a člen 
(ukrepi v okviru Natura 2000) 
Za ukrepe v okviru Natura 2000 se štejejo aktivnosti, določene v prejšnjem členu, ki se izvajajo za izboljšanje oziroma ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v gozdovih na območjih Natura 2000.«.
6. člen 
V 13. členu se naslov spremeni tako, da se glasi »(vrsta aktivnosti, ki se sofinancirajo v državnih gozdovih in gozdovih občin)«.
1. in 2. točka se spremenita tako, da se glasita:
»1. obnova gozda na pogorišču in obnova po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda: priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo. Če Zavod tako odloči, se za obnovo poškodovanega gozda sofinancirajo tudi: gradnja, rekonstrukcija gozdnih cest in vlak, priprava gozdnih vlak ter postavljanje, razstavljanje, premik žičnega žerjava, skupaj s premikom znotraj delovnega polja;
2. semenarstvo v gozdarstvu: vzdrževanje semenskih sestojev in osnovanje in vzdrževanje semenskih plantaž;«.
7. člen 
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Financirajo in sofinancirajo se tista dela, ki so vključena v program vlaganj v gozdove za tekoče leto, ki ga pripravi Zavod, in so načrtovana z gozdnogojitvenim načrtom oziroma z načrtom sanacije.«.
8. člen 
V 17. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in sredstev EU«.
Za črtanim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se izvedba aktivnosti, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih na območjih Natura 2000, sofinancira v deležu 95 %, razen v primerih, ko je financiranje določeno s tem pravilnikom.«.
9. člen 
V prilogi 1 se tabela 1 nadomesti z novo tabelo 1, tabela 4 pa z novo tabelo 4, ki sta kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
V prilogi 2 se v tabeli 4 v četrti vrstici Vrsta dela, Individualna zaščita sadik s tulci ali mrežo (vključno z izdelavo opornega količka) v tretjem stolpcu Normativ – norma besedilo »1,25 €/kos« nadomesti z besedilom »1,30 €/kos«.
Za tabelo 4 se dodajo nove tabele 5, 6 in 7, ki so kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prehodna določba) 
Zahtevki za aktivnost obnove gozda na pogorišču in obnove po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda iz 12. in 13. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14, 60/15 in 86/16), ki so bili vloženi do uveljavitve tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s spremenjenima 12. in 13. členom pravilnika.
14. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-375/2018
Ljubljana, dne 13. maja 2019
EVA 2018-2330-0108
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano