Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2019 z dne 6. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2019 z dne 6. 5. 2019

Kazalo

1357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 3544.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17 in 78/18) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.2 Opis podatkov, naziv in opis polja 114 Regres za letni dopust, ki presega 70 % PPPM, spremenita tako, da se glasita:
»114 Regres za letni dopust, ki presega 100 % PMP
Vpiše se znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Ta znesek se všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. Če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se pri izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa, ki se všteva v davčno osnovo in v osnovo za prispevke za socialno varnost, in izvrši izračun akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost ter poračun že plačane akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost od posameznih delov regresa za letni dopust«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v opisu polja A052 za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Izplačan regres v davčnem letu 2019 se vpiše v celotnem izplačanem znesku.«.
V opisu polja M05 Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov, se v deseti alineji besedilo »70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec« nadomesti z besedilom »100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije«.
2. člen 
V Prilogi 3 se v točki 2. Opis podatkov, v razdelku D. Podatki o izplačanem dohodku/osnovah za obračun prispevkov, v opisu polja 101 Plača in nadomestila plače, število »102« nadomesti z besedilom »101a«.
V opisu polja 101a Nadomestilo plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, se za besedilom opisa, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je za zavarovanca v obdobju, za katerega se predlaga obrazec REK-1f, treba upoštevati različni leti osnove, se pripadajoče ure in leto osnove vpišejo v posamezne vrstice (primer: če je zavarovanec bolniško odsoten z dela od novembra leta 2018 in se vrne v službo 10. februarja 2019, 20. februarja pa je ponovno bolniško odsoten iz drugega razloga, je treba v obračunu upoštevati dve različni leti osnove, in sicer pri obračunu za mesec januar in do 10. februarja se vpišejo ure nadomestila za to obdobje in leto osnove 2017, od 20. februarja dalje se v obrazcu REK-1f sporočijo ure nadomestila za to obdobje in leto osnove 2018).«.
Za poljem 101b Odsotnost (starševstvo) brez pravice do nadomestila, se dodata novi polji 101c in 101d, ki se glasita:
»101c Zadržanost od dela – ni v breme zavezanca
Vpiše se število ur zadržanosti od dela, za katere zavezancu ni treba izračunati in plačati prispevkov za socialno varnost zaradi odsotnosti od dela za čas, ko prejema nadomestilo od pristojnih organov – npr. za čas bolezni nad 30 delovnih dni, za čas starševskega dopusta s pravico do nadomestila, za čas uveljavljanje pravice do nadomestila plače v primeru prostovoljnega darovanja krvi darovanje krvi.
101d Invalid s pravico do dela s krajšim delovnim časom 
Vpiše se število ur zadržanosti od dela za invalida, ki ima pravico do dela s skrajšanim delovnim časom od polnega po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
Naziv in opis polja 114 Regres za letni dopust v delu, ki presega 70 % PPPM, se spremenita tako, da se glasita:
»114 Regres za letni dopust, ki presega 100 % PMP
Vpiše se znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Ta znesek se všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. Če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se pri izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa, ki se všteva v davčno osnovo in v osnovo za prispevke za socialno varnost, in izvrši izračun akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost ter poračun že plačane akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost od posameznih delov regresa za letni dopust«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-242/2019/11
Ljubljana, dne 6. maja 2019
EVA 2019-1611-0040
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti