Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1306. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 3395.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17 in 20/19) se v Prilogi v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo, Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN), Razpon plačnega razreda: 56-57« za vrstico:
»
DIREKTORAT ZA LETALSKI IN POMORSKI PROMET
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«, 
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
DIREKTORAT ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2019.
Št. 007-291/2019/7
Ljubljana, dne 24. aprila 2019
EVA 2019-3130-0015
Rudi Medved l.r.
minister 
za javno upravo