Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1297. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019, stran 3391.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 4. seji dne 24. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.666.831
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.676.872
70
DAVČNI PRIHODKI
2.232.040
700 Davki na dohodek in dobiček
1.961.758
703 Davki na premoženje
223.045
704 Domači davki na blago in storitve
47.237
71
NEDAVČNI PRIHODKI
444.832
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
340.688
711 Takse in pristojbine
2.007
712 Globe in druge denarne kazni
2.636
714 Drugi nedavčni prihodki
99.501
72
KAPITALSKI PRIHODKI
110.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
80.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
30.000
73
PREJETE DONACIJE
80.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
80.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
799.959
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
788.398
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
11.561
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
3.717.544
40
TEKOČI ODHODKI
1.210.503
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
214.791
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.926
402 Izdatki za blago in storitve
916.286
403 Plačila domačih obresti
17.000
409 Rezerve
29.500
41
TEKOČI TRANSFERI
1.350.916
410 Subvencije
13.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
704.236
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
167.884
413 Drugi tekoči domači transferi
465.197
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.131.747
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.131.747
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
24.378
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
24.378
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–50.713
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
103.039
50
ZADOLŽEVANJE
103.039
500 Domače zadolževanje
103.039
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
134.958
55
ODPLAČILA DOLGA
134.958
550 Odplačila domačega dolga
134.958
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–82.632
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–31.919
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
50.713
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
82.632
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2019-2
Mežica, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.