Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1295. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj, stran 3390.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11, ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj, na 6. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj 
1. člen 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Črnomelj od 1. 5. 2019 dalje znašajo:
EUR 
VRTEC
Prva starostna skupina
Druga starostna skupina
Kombiniran oddelek
Razvojni oddelek
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
564,53
372,62
859,38
Enota vrtca pri OŠ Vinica
507,93
393,20
Enota vrtca pri OŠ Dragatuš
530,16
399,99
449,62
Enota Vrtca pri OŠ Stari trg ob Kolpi
671,22
511,90
2. člen 
Osnova za plačilo staršev, katerih otroci so vključeni v vrtce na območju Občine Črnomelj, je:
1. od 1. 5. 2019 dalje:
– za prvo starostno obdobje:
469,96 EUR,
– za drugo starostno obdobje:
355,76 EUR.
ter
2. od 1. 11. 2019 dalje:
– za prvo starostno obdobje:
507,93 EUR,
– za drugo starostno obdobje:
372,62 EUR.
3. člen 
Cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek, se obračunava glede na starost vključenih otrok.
Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni starosti treh let.
4. člen 
Osnova za plačilo staršev, katerih otroci so vključeni v program razvojnega oddelka, je cena programa kot za druge enako stare otroke, ki so vključeni v vrtce na območju Občine Črnomelj.
5. člen 
Mesečni strošek živil na otroka, ki je vključen v oddelek vrtca, znaša 36,69 EUR, dnevni strošek živil na otroka pa znaša 1,75 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za strošek neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu, določenim z odločbo Centra za socialno delo. Pri obračunu se upošteva dejansko število dni odsotnosti otroka v posameznem obračunskem mesecu.
6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati:
– Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj, št. 602-120/2007, z dne 14. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 118/07);
– Sklep o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, št. 602-69/2014, z dne 29. 1. 2015 (Uradni list RS, št. 6/15);
– Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, št. 602-69/2014, z dne 2. 7. 2015 (Uradni list RS, št. 51/15).
7. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019.
Št. 602-11/2019
Črnomelj, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek l.r.

AAA Zlata odličnost