Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1294. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica, stran 3389.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) je Občinski svet Občine Brezovica na 4. seji dne 24. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Brezovica, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe na primarni ravni v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica, v predvidenem obsegu 1 tima in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvene storitve, zato je z dopisoma št. 983-1/2018-2 in št. 4/1-2019 z dne, 18. 1. 2019, podal soglasje k objavi razpisa koncesije za področje fizioterapije.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica, lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju fizioterapije v občini Brezovica na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občinska uprava s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje ministrstvo, pristojno za zdravje, in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 160-19/19
Brezovica, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.