Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1293. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Brezovica, stran 3388.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) in Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 4. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Brezovica 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Brezovica, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Brezovica
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Brezovica v predvidenem obsegu 1,00 programa in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvene storitve, zato je z dopisoma št. 4/2-2019 z dne, 4. 4. 2019 in št. 983-5/2019-1 z dne, 8. 4. 2019 podal soglasje k objavi razpisa koncesije za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja v Občini Brezovica lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja v Občini Brezovica na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti občina podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter po izdaji pozitivnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Št. 160-20/19
Brezovica, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.