Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1291. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2018, stran 3387.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 110. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je občinski svet na 5. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Železniki za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Železniki za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2019-012
Železniki, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.