Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1290. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitve gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki – zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, stran 3387.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) je občinski svet na 5. redni seji 15. 4. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi, potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitve gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki – zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, z datumom april 2019 in daje soglasje k oblikovanju predračunske cene izvajanja storitve navedene gospodarske javne službe v Občini Zagorje ob Savi.
II. 
Potrjena in uporabnikom zaračunana predračunska lastna cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1776 €/kg.
III. 
Predračunska cena izvajanja storitve gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki – zbiranje bioloških odpadkov v Občini Zagorje ob Savi, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 4. 2019 dalje.
Št. 354-14/2019
Zagorje ob Savi, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.