Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1280. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2018, stran 3381.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 4. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Tišina za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2018. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen 
Proračun Občine Tišina za leto 2018 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
V EUR-ih 
(brez centov) Realizacija 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.499.013
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.177.439
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.354.948
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
2.222.138
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
115.973
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
16.836
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
822.492
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
160.045
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.944
712 DENARNE KAZNI
2.198
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
526.079
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
132.226
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
0,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
321.574
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
320.574
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.789.880
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.338.359
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
367.542
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
58.806
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
886.570
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
5.273
409 SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
20.168
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.417.582
410 SUBVENCIJE
116.152
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
794.303
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. 
IN USTANOVAM
154.280
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
352.846
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.983.302
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.983.302
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
50.637
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM 
IN FIZ. OSEBAM
50.637
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–1.290.867
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0,00
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I.+IV.) – (II.+V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.940.704
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.940.704
55
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
90.210
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
90.210
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
559.627
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
1.850.494
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
1.290.867
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018 
(kto 9009)
803.695
3. člen 
Proračunski presežek Občine Tišina za leto 2018 je opredeljen v višini 559.628 EUR. Po evidentiranem presežku prejemkov tekočega leta, znaša skupna višina proračunskega presežka prejšnjih let po stanju na dan 31. 12. 2018 803.695 EUR in se prenese v proračun leta 2019.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2018 v višini 29.184 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2019.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0040/2019-1
Tišina, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.