Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1279. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore, stran 3380.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore 
1. člen 
Cene programov v Vrtcu Lipa, javnem vrtcu Občine Štore, znašajo mesečno na otroka:
1.
Oddelki prvega starostnega obdobja 
(otroci do 3 let) 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
485 EUR
2.
Oddelki drugega starostnega obdobja 
(otroci od 3 do 6 let) 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
328 EUR
3.
Kombinirani oddelki in starostno homogeni 
oddelki 3–4-letnih otrok 
CELODNEVNI PROGRAM do 9 ur
364 EUR
2. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Lipa, št. 602-0007/2015-1 z dne 21. 12. 2015 (Uradni list RS, št. 105/15).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 602-0004/2019
Štore, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.