Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1277. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2018, stran 3379.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2018 izkazuje:
XII.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna za leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.163.578
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.959.656
70
DAVČNI PRIHODKI
2.617.866
700 Davki na dohodek in dobiček
2.322.838
703 Davki na premoženje
225.638
704 Domači davki na blago in storitve
69.390
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
341.790
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
290.126
711 Takse in pristojbine
1.767
712 Globe in druge denarne kazni
4.450
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
7.284
714 Drugi nedavčni prihodki 
38.163
72
KAPITALSKI PRIHODKI
53.005
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
53.005
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
150.917
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
150.917
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
3.174.123
40
TEKOČI ODHODKI 
1.248.559
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
356.130
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
52.702
402 Izdatki za blago in storitve 
786.276
403 Plačila domačih obresti 
16.053
409 Rezerve
37.398
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.028.867
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
749.078
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
75.978
413 Drugi tekoči domači transferi 
203.811
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
889.891
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
889.891
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
6.806
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
6.806
432 Investicijski transfer proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–10.545
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)
5.508
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
682.230
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
64.037
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
64.037
440 Dana posojila 
64.037
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–64.037
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
62.481
50
ZADOLŽEVANJE 
62.481
500 Domače zadolževanje 
62.481
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
53.294
55
ODPLAČILA DOLGA 
53.294
550 Odplačila domačega dolga 
53.294
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–65.395
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
9.187
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
10.545
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
84.111
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Štore za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta Občine Štore, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0045/2018-1
Štore, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.