Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1274. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2018, stran 3378.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je občinski svet na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Straža za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2018.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2018 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki
3.334.985 EUR
II.
Skupaj odhodki
3.795.141 EUR
III.
Proračunski presežek
–460.156 EUR
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0 EUR
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
855 EUR
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
–855 EUR
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
400.000 EUR
VIII.
Odplačilo dolga
40.000 EUR
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
–101.010 EUR
X.
Neto zadolževanje
360.000 EUR
XI.
Neto financiranje
460.156 EUR
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
–19.391 EUR
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-3/2019-1
Straža, dne 1. aprila 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.