Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1269. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2018, stran 3374.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sežana za leto 2018 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2018.
2. člen 
(1) Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 16.025.671,97 EUR.
(2) Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2018 izkazuje naslednje stanje:
 
Zneski v EUR
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.404.191,40
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.675.800,61
70
DAVČNI PRIHODKI
9.197.678,40
700 Davki na dohodek in dobiček
7.288.876,00
703 Davki na premoženje
1.523.892,39
704 Domači davki na blago in storitve
380.523,88
706 Drugi davki in prispevki
4.386,13
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.478.122,21
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.418.618,22
711 Takse in pristojbine
11.359,98
712 Globe in druge denarne kazni
105.961,30
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.801,26
714 Drugi nedavčni prihodki
914.381,45
72
KAPITALSKI PRIHODKI
961.641,58
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
961.641,58
73
PREJETE DONACIJE
5.656,25
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.330,00
731 Prejete donacije iz tujine
326,25
74
TRANSFERNI PRIHODKI
761.092,96
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
761.092,96
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.289.234,67
40
TEKOČI ODHODKI
4.497.581,58
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.088.783,66
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
173.418,18
402 Izdatki za blago in storitve
3.173.308,32
403 Plačila domačih obresti
61.071,42
409 Rezerve
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.444.015,07
410 Subvencije
395.231,39
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.815.441,32
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
304.665,72
413 Drugi tekoči domači transferi
2.928.676,64
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.967.764,56
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.967.764,56
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
379.873,46
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
78.553,74
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
301.319,72
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))
–885.043,27
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
1.545.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.545.000,00
500 Domače zadolževanje
1.545.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
736.437,30
55
ODPLAČILO DOLGA
736.437,30
550 Odplačila domačega dolga
736.437,30
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–76.480,57
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
808.562,70
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
885.043,27
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
97.059,92
(3) Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2018 znaša 20.579,35 EUR in se prenaša v proračun za leto 2019.
(4) Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov se objavi na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si.
(5) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sežana.
3. člen 
(1) Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2018 izkazujejo naslednje stanje:
Zneski v EUR
PRENOS IZ LETA 2017
71.308,49
PRIHODKI LETA 2018
1.000,00
ODHODKI LETA 2018
0,00
STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2018
72.308,49
(2) Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2019.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2019-10
Sežana, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar l.r.