Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1267. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019, stran 3373.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 16/11) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019 
I. UVOD 
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019 (v nadaljevanju: letni program) opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2019 financirali iz sredstev občinskega proračuna, in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2019 
V letu 2019 bo Občina namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«, kot sledi:
Področje
Program
Podprogram
Delež (%)
Sredstva (€)
1. Športni programi
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1.1.5 Mladi planinec
5
632,50
1.8 Športna rekreacija
1.8.2 Celoletni ciljni športnorekreativni programi
5
632,50
4. Organiziranost v športu
4.1 Delovanje športnih organizacij
90
11.385,00
SKUPAJ
100
12.650,00
III. UVELJAVITEV 
Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-4
Rečica ob Savinji, dne 11. aprila 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik l.r.