Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1266. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019, stran 3373.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   K U L T U R E 
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019 
I. UVOD 
Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019 (v nadaljevanju: letni program) opredeljuje redno dejavnost in programe, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu. Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del razpisa.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA 
V letu 2019 bo Občina Rečica ob Savinji namenila sredstva za financiranje ljubiteljske kulture na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih društev«, kontu »412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam«, v višini 10.700 €. Navedena sredstva so predmet javnega razpisa in se dodelijo v višini in po vsebinah, kot sledi:
Zap. št.  vsebine
Vsebina
Delež ( %)
Sredstva (€)
1
Redna dejavnost 
36,39
4.000
2
Kulturne prireditve
43,93
4.700
3
Izobraževanje izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti
9,34
1.000
4
Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
9,34
1.000
SKUPAJ
100
10.700
V primeru, da znotraj posameznih vsebin letnega programa ni dovolj predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo na tiste vsebine, za katere je prijavljenih več predlogov in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani.
Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-3
Rečica ob Savinji, dne 11. aprila 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik l.r.