Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019, stran 3372.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besdilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 (Uradni list RS, št. 1/18 z dne 5. 1. 2018) se spremeni 2. člen in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.814.344
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.766.936
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.586.186
700 Davki na dohodek in dobiček
1.420.001
703 Davki na premoženje
87.585
704 Domači davki na blago in storitve
78.500
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
180.750
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
133.150
711 Takse in pristojbine
1.800
712 Denarne kazni 
1.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.100
714 Drugi nedavčni prihodki
41.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
103.462
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
53.462
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
943.946
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
606.158
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
337.788
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.805.962
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
676.884
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
174.493
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
28.806
402 Izdatki za blago in storitve 
442.398
403 Plačila domačih obresti
4.020
409 Rezerve
27.167
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
805.390
410 Subvencije
88.764
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
431.932
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
70.257
413 Drugi tekoči domači transferi 
214.437
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.291.833
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.291.833
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
31.855
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi 
19.706
432 Investicijski transferi
12.149
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
8.382
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
53.174
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
53.174
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
130.773
55
ODPLAČILA DOLGA
130.773
550 Odplačila domačega dolga 
130.773
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–69.217
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–77.599
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–8.382
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
splošni sklad za drugo 
69.217
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
2. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 8. člena, ki se glasi:
Proračunska rezerva občine se v letu 2019 oblikuje v višini 21.767 EUR.
3. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 12. člena, ki se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunskem letu 2019 lahko zadolži v višini 53.174 EUR.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-2
Rečica ob Savinji, dne 11. aprila 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik l.r.