Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1264. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018, stran 3371.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je občinski svet na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 z naslednjo vsebino:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.085.231,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.704.360,15
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.549.824,18
700 Davki na dohodek in dobiček
1.430.780,00
703 Davki na premoženje
66.984,06
704 Domači davki na blago in storitve
51.021,35
706 Drugi davki
1.038,77
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
154.535,97
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
124.631,93
711 Takse in pristojbine
1.805,70
712 Denarne kazni
1.134,19
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.954,80
714 Drugi nedavčni prihodki
24.009,35
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
59.092,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.500,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
8.592,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
321.779,64
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
321.779,64
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.549.046,52
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
672.951,59
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
157.702,64
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
25.253,25
402 Izdatki za blago in storitve
467.209,43
403 Plačila domačih obresti
1.044,81
409 Rezerve
21.741,46
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
705.931,64
410 Subvencije
33.520,67
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
380.182,34
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
87.292,21
413 Drugi tekoči domači transferi
204.936,42
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.123.064,45
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.123.064,45
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
47.098,84
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi
23.098,84
432 Investicijski transferi
24.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–463.814,73
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
399.649,95
50
ZADOLŽEVANJE
399.649,95
500 Domače zadolževanje
399.649,95
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
108.162,22
55
ODPLAČILA DOLGA
108.162,22
550 Odplačila domačega dolga
108.162,22
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–172.327,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
291.487,73
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
463.814,73
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
splošni sklad za drugo
241.544,39
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-1
Rečica ob Savinji, dne 11. aprila 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik l.r.