Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1263. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna, stran 3370.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 5. redni seji 11. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
6. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna se spremeni tako, da se glasi:
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce,
7. urejanje in čiščenje javnih zelenih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. 24-urna dežurna služba ter urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem,
10. gasilska služba oziroma služba požarne varnosti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008-5
Postojna, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.