Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1262. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2018, stran 3369.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 5. seji dne 11. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2018 
1. člen 
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2018.
KONTO
OPIS
Realizacija: 2018 [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.437.445
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.307.035
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
11.287.937
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.096.701
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.801.379
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
387.888
706
 
DRUGI DAVKI
1.969
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
6.019.098
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
3.472.871
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
23.817
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
538.170
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
104.853
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.879.387
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
255.801
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
34.980
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
220.820
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.874.610
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.498.179
7401
 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI
237.804
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.376.431
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.218.372
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
5.443.867
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.313.839
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
207.803
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.830.534
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
71.691
404
 
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
20.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.226.330
410
 
SUBVENCIJE
150.034
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.461.077
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.069.633
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.545.586
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.074.701
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.074.701
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
473.475
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
391.448
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
82.027
4323
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
82.027
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–780.927
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
16.903
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
16.903
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
16.903
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
347.067
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
347.067
5001
 
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH
0
5003
 
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH
347.067
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
846.810
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
846.810
5501
 
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM
846.810
551
 
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.263.766
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–499.743
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
780.927
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.915.073
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Postojna za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2018
Postojna, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.