Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1261. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018, stran 3368.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), drugega odstavka 19. in prvega odstavka 80. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. aprila 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 
1. 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018.
2. 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2018.
v EUR
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Realizacija 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
31.613.565
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
29.926.434
70
DAVČNI PRIHODKI 
20.982.607
700 Davki na dohodek in dobiček 
16.869.767
703 Davki na premoženje 
3.537.461
704 Domači davki na blago in storitve 
552.128
706 Drugi davki in prispevki 
23.252
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
8.943.827
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
8.089.605
711 Takse in pristojbine 
18.173
712 Globe in druge denarne kazni 
58.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
172.261
714 Drugi nedavčni prihodki 
605.438
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
181.037
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
181.029
73
PREJETE DONACIJE 
28.379
730 Prejete donacije iz domačih virov 
14.760
731 Prejete donacije iz tujine 
13.619
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.200.317
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.005.889
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske UNIJE
194.428
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
277.398
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij
277.398
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
32.605.832
40
TEKOČI ODHODKI 
9.385.951
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.475.999
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
399.348
402 Izdatki za blago in storitve 
6.345.921
403 Plačila domačih obresti 
104.684
409 Rezerve 
60.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
13.623.172
410 Subvencije 
469.091
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
6.770.748
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
1.411.797
413 Drugi tekoči domači transferi 
4.904.624
414 Tekoči transferi v tujino 
66.912
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.344.274
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.344.274
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.252.434
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
421.755
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
830.679
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–992.267
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
44.976
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44.976
750 Prejeta vračila danih posojil 
44.676
752 Kupnine iz naslova privatizacije
300
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
712.543
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
712.543
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
467.376
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 
245.167
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–667.567
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
3.300.000
50
ZADOLŽEVANJE 
3.300.000
500 Domače zadolževanje 
3.300.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.074.143
55
ODPLAČILO DOLGA
1.074.143
550 Odplačilo domačega dolga
1.074.143
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
566.022
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
2.225.857
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
992.267
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
273.997
3. 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 410-3/2019-3
Nova Gorica, dne 18. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič l.r.